Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Krajowa Izba Gospodarcza

czy składka na rzecz międzynarodowych organizacji europejskich ( do których prznależność podatnika nie jest obowiązkowa ) będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

DECYZJA Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)po rozpatrzeniu zażalenia Krajowej Izby Gospodarczej "P", na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście Nr 1436/1BP/423/Int.56/2005z dnia 06.12.2005r., w sprawie uznania za ...

Czy w związku z brakiem zapłaty za dostarczony towar handlowy od kontrahenta zagranicznego, spółka jawna, która wystąpiła z pozwem o rozstrzygnięcie powstałego między kontrahentami sporu do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, może uznać za koszty uzyskania przychodów uiszczoną na rzecz w/w Sądu opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 19.10.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów ze źródła jaki ...

Generowanie strony w 9 ms