Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: członkowie rady nadzorczej

Czy wydatki związane ze szkoleniami Rady Nadzorczej stanowią koszty uzyskania przychodów dla Jednostki i podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych jako związane z działalnością statutową

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, po analizie złożonego wniosku z dnia 21 czerwca 2005r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać, że przedstawione ...

Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z szkoleniami członków Rady Nadzorczej oraz tego czy podlegają one zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych jako związane z działalnością statutową.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 16 września 2005 r. Nr PDP/423-160-96/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. UZASADNIENIE Pismem z dnia 21 czerwc ...

Czy w sytuacji gdy prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której jestem podatnikiem podatku VAT, a ponadto jestem członkiem zarządu w dwóch spółdzielniach, jako członek zarządu jestem podatnikiem podatku VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09 grudnia 2005 roku Pana Z. M. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT ...

Czy dochód uzyskany z tytułu pełnienia funcji nadzorczych w radach nadzorczych spółek może być dochodem z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% liniowym podatkiem dochodowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 2 stycznia 2006 r. uzupełnionego w dniu 6 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakres ...


Czy otrzymane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust.3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług?

Z opisu stanu faktycznego zawartego w treści wniosku, który wpłynął do tut. Organu podatkowego w dn. 20.02.2006r. wynika, że w 2004 i 2005 roku pełnił Pan funkcję członka rady nadzorczej w spółce prawa handlowego i otrzymywał z tego tytułu stosowne wynagrodzenie. Podstawą pełnienia tej funkcji było powołanie - na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Jednocześnie jest Pan zatrudniony w innej ...

Spółka zwróciła się zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług wypłacanych wynagrodzeń członkom rad nadzorczych.

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 16.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 17.06.2005 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz ...

Czy wydatki ponoszone na rzecz osób wchodzących w skład rady nadzorczej spółki, której współwłaścicielem jest Spółka X stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki X Polska Sp. z o.o. z dnia 10.02.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidu ...

Czy płatnik ma obowiązek sporządzenia korekty PIT-11 w przypadku, gdy w pierwszej wersji informacji błędnie zakwalifikowano przychody z udziału w organach stanowiących osób prawnych?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 13 pkt 7, art. 22 ust. 1 pkt 2, ust. 9 pkt 5, art. 31, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku P. z dnia 20.03.2006 r. (...) o ud ...

Zapytaie Spółki dotyczyło: rozstzygnięcia czy zwrot kosztów służbowych (ceny biletów lotniczych i kolejowych, koszty pobytu w hotelach, wyżywienia) odbywanych w związku z wykonywaniem zlecenia dokonany na rzecz członka Rady Nadzorczej zatrudnionego przez Spółkę na podstawie umowy zlecenia dla wykonania czynności związanych z członkostwem w Radzie stanowi dla Spółki koszt podatkowy.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowymod osób prawnychstwierdza ...

Generowanie strony w 4 ms