Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydatki szkoleniowe

Czy wydatki związane ze szkoleniami Rady Nadzorczej stanowią koszty uzyskania przychodów dla Jednostki i podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych jako związane z działalnością statutową

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, po analizie złożonego wniosku z dnia 21 czerwca 2005r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać, że przedstawione ...

Czy wydatki poniesione na przeprowadzone we Włoszech szkolenia pracowników stanowią koszt uzyskania przychodu Podatnika? Plan szkolenia przewidywał zajęcia teoretyczne związane z doskonaleniem metod pracy pracowników, wizyty i szkolenia w fabrykach produkujących wyroby firmy pod marką sprzedawaną przez Podatnika.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika, przedstawionej w piśmie z datą wpły ...

Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z szkoleniami członków Rady Nadzorczej oraz tego czy podlegają one zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych jako związane z działalnością statutową.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 16 września 2005 r. Nr PDP/423-160-96/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. UZASADNIENIE Pismem z dnia 21 czerwc ...

Czy wydatki poniesione na organizację prezentacji fabryki i procesów produkcyjnych dla własnych dealerów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w pełnej wysokości, bez stosowania ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 28 tejże ustawy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 13 grudnia 2005 r. ...

Czy koszty uczestnictwa w szkoleniach mogą stanowić koszty uzyskania przychodu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a par. 1, art. 14 b, art. 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w sprawie. W dniu 31.01.2006 r. wpłynęło do tut. Urzędu zapytanie Pana w kwestii uznania za koszty uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarcze ...

czy ma Pan prawo zaliczyć wydatek z tytułu w/w szkolenia do kosztów uzyskania przychodu 2005 roku ?

Pismem z dnia 13.02.2006r. uzupełnionym w dniu 06.03.2006r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży artykułów medycznychw aptece. Zobowiązany jest Pan do prowadzenia ksiąg rachunkowych i jest Pan podatnikiem podat ...

Czy ponoszone przez Spółkę wydatki związane z organizacją i prowadzeniem szkoleń dla osób, które bezpośrednio zajmują się dystrybucją produktów oferowanych przez Społkę, stanowią w całości koszt uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 27.02.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.03.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, że ponoszone przez Spółkę wydatki zwi ...

Czy poniesione wydatki na szkolenia stanowią koszt uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W dniu 10 maja 2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 12 czerwca 2006r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca planuje zorganizowanie dla pracowników imprezy szkoleniowo-integracyjnej oraz imprezy w ramach tzw. "pracy zespołowej". Impreza szkoleniowo-int ...

czy wydatki na organizację wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych są w całości kosztem uzyskania przychodów dla pracodawcy. Z wyjazdami związane są następujące koszty: przejazdy, posiłki, noclegi, koszty szkolenia, odczytów, wynajęcie Sali i sprzętu na szkolenie oraz koszty imprez rozrywkowo-integracyjnych: zabawy taneczne, turnieje i gry zespołowe mające na celu nauczenie pracownika podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych, współzawodnictwa lub umiejętności pracy w zespole. W niektórych przypadkach, w tego typu wyjazdach, uczestniczą również członkowie rodzin pracowników.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.07.2006 r. Sp. z o.o. "H" reprezentowanej przez pełnomocnika Pana (....) na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w War ...

Czy wsparcie wypłacone przez Instytucję Finansującą, przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych i faktycznie poniesionych przez Beneficjenta traktować jako obrót w rozumieniu ustawy o VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 lipca 2006 roku (data wpływu 12.07.2006) E. I. i P. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: czy ...

Generowanie strony w 35 ms