Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kultura

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2003 r. skierowane do tut. urzędu przez podatnika w sprawie zwolnienia z podatku od towarów i usług, usług świadczonych przez kina oraz z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych ww. usług Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam. na podstawie art. 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje ...

Jakę stawkę podatku należy zastosować do działalności polegającej na sprzedaży oraz montażu foteli w budynkach nauki, oświaty i wychowania oraz kultury i sztuki?

Podatnik wskazał we wniosku, że prowadzi działalność polegającą na sprzedaży i montażu foteli w budynkach nauki, oświaty i wychowania oraz budynkach kultury i sztuki (teatry, kina, itp.), które zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych zaklasyfikowane są odpowiednio do grupowań PKOB 1263 i PKOB 1261. Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sp ...

Instytucja kultury osiąga dochody z upowszechniania kultury. Korzysta ze zwolnienia przedmiotowego dochodów od podatku dochodowego od osób prawnych - dochody przeznacza na swoją działalność statutową - kulturalną. Jednostka ta zamierza przeznaczyć część tych dochodów na wypłatę nagród z podziału zysku dla pracowników w terminie do dnia 30.06.2004 roku. Czy w przypadku przeznaczenia dochodów na nagrody dla pracowników, dochody te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych?

Stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna - w części przeznaczonej na te cele. W myśl art. 17 ust. 1b tej ustawy zwolnienie to dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statuto ...

Czy usługi związane z obsługą planu filmowego są na podstawie Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług zwolnione z podatku od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 listopada 2003 r. (data wpływu 7 listopada 2003 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego (uzupełnionego pismem z dnia 5 grudnia 2003 r.), zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów informuje, iż: Z przedstawionego pr ...

Stawka podatku za usługi koncertowe świadczone na rzecz szkół i przedszkoli

Odpowiadając na zapytanie z dnia 15.04.2004 r. w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej po 01.05.2004 r. dla usług świadczonych przez Filharmonię na rzecz przedszkoli i szkół określonych przez Stronę jako „audycje szkolne i przedszkolne”, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14 a § 1 i §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 1 ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik w ramach prowadzonej działalności świadczy: usługi w zakresie wykonawstwa artystycznego, usług koncertowych i estradowych, imprez artystycznych; usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych – obsługa nagłośnienia podczas imprez artystycznych. Świadczone przez Podatnika usługi zostały przez niego zakwalifikowane symbolami PKWiU: 92.31.21-00.10; 92.31.21-00.20; 92.32.10-00.00. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, jaka stawka podatku VAT będzie obowiązywać w odniesieniu do w/w usług od dnia 01.05.2004 r.

W ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w art. 41 ust.1 określono podstawową stawkę podatku w wysokości 22% opodatkowania. Podstawowa stawka obowiązuje dla wszystkich tych czynności opodatkowanych podatkiem za wyjątkiem tych, które zostały jednoznacznie wyłączone z tego kręgu i opodatkowane stawkami niższymi oraz zwolnione od opodatkowania. Zgodnie z a ...

Jaką stawką VAT Dom Kultury winien opodatkować po 1 maja 2004 r. działalność polegającą na:1)Organizowaniu wyjazdów młodzieży i dzieci na plenery malarskie, festiwale, warsztaty, obozy artystyczne, na których uczestnicy biorą udział w konkursach, uczą się tańca, śpiewu, malarstwa, gra na instrumentach muzycznych. Dom Kultury jest domem kultury, w którego statut wpisana jest działalność polegająca na organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. Taką formą edukacji są organizowane ww. wyjazdy młodzieży i dzieci. Organizowanie przez Dom Kultury ww. form edukacji artystycznej polega na wynajmowaniu środków transportu przewożących uczestników, organizowaniu noclegów i wyżywienia (głównie w bursach i stołówkach szkolnych lub schroniskach młodzieżowych), dokonywaniu opłat akredytacyjnych na konkursach i festiwalach, ubezpieczaniu grup wyjeżdżających w firmach ubezpieczeniowych. Uczestnicy dokonują wpłat, które pokrywają ww. koszty. Koszty opiekunów i instruktorów, którymi są nasi pracownicy, pokrywane są ze środków Domu Kultury. Faktury kosztowe związane z organizowanymi wyjazdami wystawiane są na Dom Kultury i stanowiły do 30 kwietnia 2004 r. koszt działalności zwolnionej od podatku (PKWiU 92.32.10) Wpłaty na konto Domu Kultury za uczestnictwo były przychodem zwolnionym od VAT.2) Prowadzeniu kół zainteresowań i zespołów artystycznych (zespołów folklorystycznych, tanecznych, wokalnych, plastycznych, teatralnych itp.), gdzie młodzież uczestnicząca w zajęciach wnosi miesięczne opłaty z tytułu przynależności do danego zespołu.3) Organizowaniu kursów dla nauczycieli i instruktorów z zakresu edukacji teatralnej.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 20.05.2004 r., L.dz. DN161/04r. (data wpływu 21.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dni ...

Obecnie prowadzę działalność gospodarczą ,, Obsługa planu zdjęciowego w zakresie oświetlenia. Wykonywana przeze mnie usługa związana jest z przygotowaniem planu zdjęciowego pod względem doboru oświetlenia przy realizacji różnego rodzaju programów telewizyjnych zarówno informacyjnych jak i kulturalnych. Przygotowanie to polega na oświetleniu w sposób optymalny osób oraz terenu przylegającego, aby sfilmowany materiał był emisyjny, co związane jest z precyzyjnym ustawieniem lamp oświetlających plan zdjęciowy z wykorzystaniem różnego rodzaju urządzeń, oraz specjalistycznych folii efektowych. Współpracuję z różnymi firmami telewizyjnymi - telewizją publiczną jak i firmami, które współtworzą program dla telewizji, oraz z nadawcami prywatnymi między innymi stacjami muzycznymi.Zgodnie z informacją udzieloną przez GUS według PKWiU wykonywana przeze mnie usługa zaklasyfikowana jest do PKWiU 92.11.31-00.00- ,, Usługi w zakresie produkcji filmów i nagrań wideo oraz usługi pokrewne". Do momentu wejścia ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług moja działalność była przedmioowo zwolniona z podatku VAT. Uważam, że jeżeli nie zmienił się symbol PKWiU to usługi wykonywane przeze mnie mogą podlegać zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie załącznika nr 4 do ustawy - usługi zwolnione od podatku ex 92: usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji lub praw do artystycznego wykonania usługi związanej z rekreacją i sportem.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.05.2004 r. ( data wpływu do Urzędu 27.05.04 r.) dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług polegających na obsłudze planu filmowego w zakresie oświetlenia zakwalifikowanych według symbolu PKWiU 92.11.31-00.00 – usługi w zakresie produkcji filmów i nagrań video oraz usługi pokrewne, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 19 ...

Czy usługi związane z kulturą polegające na organizowaniu : występów tórców; oprawy muzycznej, oprawy oświetleniowej, oprawy choreograficznej oraz prowadzenia przedsięwzięć kulturalnych, polegających na zakupie przez spółkę ww usług i ich sprzedaży odbiorcy finalnemu są zwolnione od podatku od towarów i usług w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /, udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 3 czerwca 2004 r. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a z przedstawionego st ...

Czy usługi archiwum polegające na przyjmowaniu dokumentacji do przechowywania m.in. dokumentacji osobowej i płacowej od pracodawców, praktycznie od upadających bądź likwidowanych przedsiębiorstw i instytucji są zwolnione od VAT? Zdaniem podatnika ww. usługi klasyfikowane są do PKWiU 92.51.12?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 08.06.2004 r. (data wpływu 08.06.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ...

Generowanie strony w 6 ms