Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pełnomocnictwo szczegółowe

Czy doradca podatkowy może podpisywać deklarację PIT-5 za podatnika na podstawie udzielonego jego pełnomocnictwa ?Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie po rozpatrzeniu Pana wniosku złożonego w dniu 07.12.2005 roku dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie uzupełnionego pismem z dnia 25.12.2005 r. postanawia uznać, iż Pana stanowisko w przedmiocie uznania, iż na podstawie udzielonego doradcy podatkowemu pełnomocnictwa jest on uprawniony do podpisywania w Pana imieniu deklaracji PIT-5 - jest nieprawidłowe.Uzasadnienie W dniu 07.12.2005 roku zwrócił się Pan do tutejszego organu podatkowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pan indywidualnej sprawie. Ponieważ wniosek nie zawierał wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do jego rozpatrzenia wezwano stronę do uzupełnienia podania. Pismem z dnia 25.12.2005 roku uzupełniono stan faktyczny o dodatkowe informacje. Przedmiotowy wniosek po jego uściśleniu zawiera pytanie: czy doradca podatkowy, któremu udzielił Pan pełnomocnictwa (określonego przez Pana jako szczególne) do podpisywania między innymi deklaracji PIT - 5 może podpisywać je w Pana imieniu. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym we wniosku uważa Pan, iż na mocy szczególnego pełnomocnictwa umocowany przez Pana pełnomocnik będący doradcą podatkowym może podpisywać w Pana imieniu określone przez Pana deklaracje podatkowe. Po przeanalizowaniu treści wniosku oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz mając na uwadze stan faktyczny w niniejszej sprawie, na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa wyjaśniam: Zgodnie z art. 44 ust.6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku. Na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 45 b pkt. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych minister właściwy do spraw finansów publicznych wydał rozporządzenie z dnia 22.12.2003 roku (Dz. U. Nr 224, poz. 2225 z późn. zm.), w którym określił w załączniku nr 7, wzór deklaracji PIT - 5. Część "O" deklaracji PIT-5 przeznaczona jest do złożenia przez podatnika oświadczenia i podpisu. W polu 150 deklaracji PIT-5 znajduje się oznaczenie "podpis podatnika". Podatnik podpisując deklarację składa jednocześnie oświadczenie, że są mu znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku. Wspomniany wzór deklaracji PIT-5 nie przewiduje dowolności, polegającej na tym, iż podpis podatnika może być zastąpiony podpisem innej osoby niż sam podatnik. Również żaden przepis prawa nie dopuszcza możliwości podpisania deklaracji PIT-5 przez inną osobę niż sam podatnik, którego ta deklaracja dotyczy. Przechodząc na grunt ustawy z dnia 05.07.1996 roku o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 roku, Nr 9, poz. 86 ze zm.), która określa zakres czynności wykonywanych przez doradcę podatkowego należy wskazać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielenie im pomocy w tym zakresie. Zdaniem Organu podatkowego termin "sporządzenie" deklaracji podatkowej, jako usługa świadczona przez doradcę podatkowego na rzecz jego zleceniodawcy nie obejmuje swym zakresem złożenia oświadczenia wiedzy podatnika, które on sam potwierdza własnym podpisem. Uprawnień dla doradcy podatkowego do podpisywania deklaracji PIT-5 w imieniu podatnika nie można również wyprowadzić z brzmienia art. 40 ust.1 i ust. 2 wskazanej powyżej ustawy o doradztwie podatkowym. W świetle art. 40 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, doradca podatkowy jest obowiązany umieszczać na wszystkich pismach sporządzonych w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego firmę (nazwę), pod jaką doradztwo to wykonuje, oraz miejsce jego wykonywania, podpis oraz numer wpisu na listę doradców podatkowych. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu ustawodawca rozciągnął ten obowiązek również na sporządzane przez doradcę podatkowego w imieniu i na rzecz podatnika zeznania i deklaracje podatkowe. Treść tych regulacji prawnych zdaniem tut. Urzędu, ma na celu wyłącznie umożliwienie identyfikacji osoby doradcy podatkowego, który sporządził deklarację. Złożenie przez doradcę podatkowego podpisu na deklaracji, którą sporządził, jako realizacja jego ustawowego obowiązku nie może i nie zwalnia z tej powinności samego podatnika. Nie można więc przenieść tego obowiązku w drodze pełnomocnictwa. Podpisanie deklaracji PIT-5 oznacza przyjęcie odpowiedzialności za zgodność podanych w niej danych ze stanem rzeczywistym, co przekracza zakres odpowiedzialności doradcy podatkowego działającego w imieniu i na rzecz podatnika. Biorąc pod uwagę treść niniejszego uzasadnienia postanowiono jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia przedstawionego przez Pana zdarzenia. Jednocześnie informuję, że przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie po rozpatrzeniu Pana wniosku złożonego w dniu 07.12.2005 roku dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana ...

Czy urząd skarbowy może kwestionować zakres udzielonego doradcy podatkowemu pełnomocnictwa, a tym samym może kwestionować czynności wykonywane przez tego pełnomocnika w imieniu podatnika? Czy ewentualne kwestionowanie czynności pełnomocnika powinno odbywać się przy zastosowaniu procedury podatkowej czy też w dowolnej formie?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 25.05.2006r. w sprawie kwestionowania zakresu udzielonego doradcy pełnomocnictwa. U Z A S A D N I E N I E W dniu 25.05.2006r. zwrócił się ...

1. Czy podlega opłacie skarbowej złożenie własciwemu komornikowi sadowemu pełnomocnictwa udzielonego do reprezentowania mocodawcy w zakresie prowadzonego przez komornika postepowania egzekucyjnego? 2. Czy podlega opłacie skarbowej złożenie w sądzie upowaznienia udzielonego aplikantowi radcowskiemu przez radcę prawnego do dokonania jednorazowej czynnosci procesowej, w tym do zastepstwa go na rozprawie?

POSTANOWIENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2007 r. sprawy z zażalenia radcy prawnego M. F.-K. i radcy prawnego M. P. „Kancelaria Radców Prawnych" M. R.-K. M. P. s.c. z/s w Zielonej Górze na postanowienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 maja 2007 r. Nr 8/2007, działając na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo ...


Generowanie strony w 5 ms