Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwłoka

Czy kary umowne poniesione przez sprzedającego, wynikające tylko z samego opóźnienia dostawy towarów, są kosztem uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spraw ...

Czy przewidziane umową kontraktową oraz faktycznie zapłacone przez spółkę kary umowne z tytułu nieterminowych dostaw towarów podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.12.2006r /data wpływu/, uzupełnionego pismem z dnia 20.12.2006r, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalania kosztów uzyskan ...

Wnioskodawca jest wykonawcą inwestycji budowlanych. Na mocy ugody sądowej zawartej z inwestorem, Wnioskodawca wypłacił inwestorowi odszkodowanie z tytułu niewłaściwego wykonania umów dotyczących przeprowadzenia inwestycji oraz opóźnienia w przeprowadzeniu robót budowlanych. Wnioskodawca zwraca się z pytaniem czy odszkodowanie z tytułu zwłoki spowodowanej nieterminowym wykonaniem robót może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawieart. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 28 grudnia 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29 grudnia 2006 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o stosowaniu przepisów prawa poda ...

Czy wypłacane przez Spółkę kary umowne :z tytułu zaistniałej zwłoki w dostawie do Kupującego wagonów , oraz z tytułu ostatecznego odstąpienia przez Spółkę od umowy sprzedaży, Spółka może, w świetle regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uznać za koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy kwoty wypłacone odbiorcy w związku z niezrealizowaniem przez Spółkę dostaw stanowią dla niej koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imi ...

W sytuacji, gdy Spółka w związku z niezawinionym przez siebie działaniami obowiązana jest postanowieniami umowy zawartej z polskim dostawcą ponieść rekompensatę z tytułu przerw w dostawach energii elektrycznej, to wydatek na wypłatę przedmiotowej rekompensaty, związany z zachowaniem źródła przychodów, w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...

W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodu w postaci otrzymanego odszkodowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

Czy kwoty uzyskiwane przez „P.” wskutek anulowania kontraktu terminowego przez „B.” stanowią przychód podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu karę umowną za przekroczenie terminu przy realizacji powyższego kontraktu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Czy karę umowną stanowiącą kwotę wynikającą z różnicy zastosowania przez „P.” innych upustów wynikającą z rozliczenia rocznego należy traktować jako karę czy jako koszt bieżący spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 114 ms