Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: niedopuszczalność odwołania

W przypadku wydania przez organ odwoławczy postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność odwołania (art. 228 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej) nie zawsze skutkiem tego rozstrzygnięcia będzie przeobrażenie decyzji nieostatecznej w decyzję ostateczną - w przypadku wniesienia odwołania przez podmiot niebędący stroną postępowania, postanowienie stwierdzające niedopuszczalność takiego odwołania nie może spowodować, iż decyzja staje się ostateczna.

Wyrokiem z dnia 27.01.2005 r., wydanym w sprawie sygn. akt I SA/Rz 320/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu skargi Justyny B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 19.07.2004 r., nr IS.IX/3-4407/88/04, w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania podatkowego, uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku z dni ...

Generowanie strony w 6 ms