Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: denominacja

Czy w przypadku potrącenia wierzytelności dochodzi do realizacji różnic kursowych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Czy w sytuacji, gdy podatnik zaciągnie kredyt w złotych, przy jego spłacie zarówno w złotych jak i dolarach amerykańskich, nie powstają różnice kursowe w rozumieniu art. 15 ust.1a oraz art. 12 ust.1 pkt 1 w/w ustawy?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uzn ...

Decyzją Ministra Finansów Nr PO4/j.v./94 Spółka uzyskała zwolnienie podatkowe w postaci zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów Spółki do wysokości stanowiącej 7.867.164 ECU. Pytanie Spółki dotyczy interpretacji art. 23 ust. 6 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym, w szczególności jak ustalić przeliczenie wykorzystanego zwolnienia.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy w przypadku zaciągnięcia kredytu denominowanego i jego spłaty, gdy przy poszczególnych spłatach nastąpi zmiana kursu waluty obcej powodująca waloryzację rat kredytu, powstają różnice kursowe będące kosztem uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i będące przychodem zgodnie z art. 12 ust. 2a i 3?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14 marca 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 15.03.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakres ...

Podatnik ma wątpliwości, czy różnice powstałe pomiędzy wartością denominowanych rat kredytów lub pożyczek obliczoną według kursu, po jakim przeliczono kredyt (pożyczkę) w momencie ich zaciągnięcia a wartością tych rat w momencie dokonywania spłaty przeliczoną po uzgodnionym między stronami kursie waluty obcej, zaliczane są w zależności od ich charakteru odpowiednio do przychodów i kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, p ...

Czy różnice kursowe występujące na skutek spłat kredytu inwestycyjnego denominowanego we frankach szwajcarskich stanowią odpowiednio przychody lub koszty podatkowe?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 60 ze zmianami po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2006 r. (uzupełnionego w dniu 20.04.2006 r.,), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie rozliczania różnic kursowych występu ...

W wyniku różnicy kursów walut pomiędzy dniem otrzymania kredytu przez Spółkę, a dniem przewalutowania, kwota kredytu po przewalutowaniu, do której spłaty zobowiązana jest Spółka, jest niższa od wyrażonej w złotych kwoty kredytu otrzymanej przez Spółkę. Czy różnica będzie stanowiła przychód podatkowy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 3 sie ...

Czy przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów kowta zakupionych w 1993 roku udziałów podlega waloryzacji ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 23 ust. 1 pkt 38 w związku z art. 30b ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) uznaje za nieprawidłowe stanowis ...

Spółka zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż różnica pomiędzy kwotą spłaty pożyczki dokonaną w walucie polskiej, a wartością pożyczki udzielonej w walucie obcej zarachowaną w walucie polskiej na dzień jej zaciągnięcia ( wynikająca z różnicy kursu waluty obcej pomiędzy dniem zaciągnięcia i spłaty pożyczki ) nie realizuje różnic kursowych w rozumieniu przepisów podatkowych korygujących koszty/przychody podatkowe

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 09.02.2007 r. Sp. z o.o. „P” na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 02.02.2007 r. Nr 1471/DPD2/423-161/06/AB w spraw ...

Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości jej postępowania, zgodnie z którym dodatnie różnice kursowe przy spłacie kredytu denominowanego w walucie obcej nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2007r. (data wpływu do Urzędu 23.03.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uw ...

Generowanie strony w 14 ms