Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podmiot nieuprawniony

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, naliczonego podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, działając na podstawie z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zgodnie z którym, w drodze postanowienia, „naczelnik urzędu skarbowego, stosownie do swojej właściwości, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzieli ...

Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku od faktur wystawionych przez podmiot, który nie złożył zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dn. 1.02.2006 r. (data wpływu do Urzędu 2.02.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie p ...

Czy podatnik jest zobowiązany do sporządzenia korekty zeznania rocznego PIT-36, spowodowanej zmniejszeniem kwot kosztów zaewidencjonowanej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie faktur wystawionych przez podmiot nieuprawniony ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu złożonego wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny o ...

Zapytanie dotyczy odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa na terytorium kraju do samochodów ciężarowych, który jest refakturowany w stawce 22% przez firmę duńską.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione w piśmie z dnia 26.04.2006 r. z datą wpływu 28.04.2006 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku z dnia 27.03.2006 r. (data wpływu 30.03.2006 r.), o udzielenie interpre ...

W jaki sposób należy prawidłowo obliczyć podatek VAT, dający podstawę do ustalenia należnej akcyzy do zapłaty z tytułu sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terenie kraju ?

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 20.04.2006 r., znak: OG/005/78/PP1/443-17/22/06 wydane dla Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego ...1. Kto - komornik sądowy, sąd czy spółka będąca podatnikiem powinien wystawić fakturę VAT w przypadku dostawy nieruchomości w drodze licytacji i od kogo Spółka może zgodnie z przepisami domagać się jej wystawienia? 2. Czy podmiot zobowiązany do wystawienia faktury VAT zobowiązany był wystawić faktury stwierdzające otrzymanie części należności? 3. Według jakiej stawki podatku od towarów i usług powinien być wykazany w tejfakturze podatek naliczony?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia z dnia 11.01.2006 r. (data wpływu do Urzędu: 13.01.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 02.01.2006 r. w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 ...

Czy z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej, akcjonariusze podlegaja jedynie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od wypłaconej dywidendy po osiągnięciu przychodu, tj. po wypłacie dywidendy przez Spółkę i czy ta forma opodatkowania wyczerpie zakres opodatkowania akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki ?

Na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) – Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Poles ...

Czy Zarząd parkingu podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych ?

Na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi po rozpatrzeniu zażalenia Strony z dnia 06.07.2007r. (data wpływu do Izby Skarbowej 18.07.2007 r.) uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w Łodzi z dnia 29.06.2007 r. Nr US/II/423/19/07, uznające za nieprawidłowe s ...

Generowanie strony w 80 ms