Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zbycie udziału

Czy zbycie udziałów w XYZ oraz zobowiązanie do przeniesienia nieruchomości na podstawie art. 453 KC podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm. / po rozpatrzeniu zażalenia XX S.A. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany z dnia 02.11.2005 r. nr 1432/PMiCC/430/14/05/KZ w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stoso ...

Czy wartość wpisowego wnoszonego przy obejmowniu udziałów w spółdzielni stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia czy też dopiero z chwilą zbycia tych udziałów?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Pytanie podatnika dotyczy zachowania prawa do zwolnień podatkowych przysługujących średnim przedsiębiorcom w związku ze zbyciem udziałów.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu wynika, iż Spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w KSSE w dniu 28 marca 2000 r. W dniu publikacji ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw Spółka spełniała warunki kwalifikujące spółkę jako średniego przedsiębiorcę i zgodnie z tą ustawą zachowała prawo do ...

Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w wyniku łączenia spółek?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka nabywa udziały własne w celu ich umorzenia. Nabycie udziałów przez Spółkę następuje po cenie równej wartości nominalnej tych udziałów. W związku z tym Spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji w zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów po stronie zbywców w przypadku gdy nabyli oni udziały w wyniku przejęc ...

Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w wyniku likwidacji związku spółdzielni w którym byli zrzeszeni udziałowcy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka nabywa udziały własne w celu ich umorzenia. Nabycie udziałów przez Spółkę następuje po cenie równej wartości nominalnej tych udziałów. W związku z tym Spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji w zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów po stronie zbywców w przypadku gdy nabyli oni udziały nieodpłatnie, w ...

Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w zamian za wierzytelności jakie przysługiwały udziałowcom od poprzedniego właściciela udziałów?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka nabywa udziały własne w celu ich umorzenia. Nabycie udziałów przez Spółkę następuje po cenie równej wartości nominalnej tych udziałów. W związku z tym Spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji w zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów po stronie zbywców w przypadku gdy nabyli oni udziały w zamian za prze ...

Czy w wyniku odpłatnego zbycia udziałow celem ich umorzenia dokonanego przez bank powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

W przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym Bank posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie rozważana jest możliwość sprzedaży posiadanych przez Podatnika udziałów na rzecz tejże Spółki w celu ich umorzenia. Zagadnienie o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Bank stoi na stanowisku, że przedmiotow ...

Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na obrocie udziałami, tj. na nabyciu na własny rachunek udziałów i akcji spółek kapitałowych w celu ich dalszej odsprzedaży.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.01.2006r., (data wpływu do tut. organu podatkowego 17.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czy ...

Czy jest kosztem uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów wartość sprzedanych udziałów w spółce z o.o. na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 i art. 15 ust. 1k ustawy w przypadku sprzedaży udziałów za cenę niższą niż ich wartość wynikająca z ksiąg Spółki i wartość nominalna w związku ze złą kondycją finansową spółki, której udziały sprzedano? Udziały zostały nabyte w 2000 r. za długi tej spółki - opłacone przez kompensatę z jej zobowiązaniami wobec Podatnika.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy Spółce przysługiwać będzie prawo do zwrotu różnicy podatku w terminie 60 dni w sytuacji, gdy Spółka zarejestruje się jako podatnik VAT UE, a nie prowadziła żadnej działalności polegającej na sprzedaży i zakupach?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu działając na podstawie art. 14a § 1, oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 oraz art. 97 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 23.03.2006 r. w sprawie ud ...

Generowanie strony w 12 ms