Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: anulowanie

W jakim okresie sprzedawca dokonuje korekty deklaracji VAT-7 w przypadku anulowania faktury VAT, poprzez wystawienie faktury korygujacej?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona w lipcu 2005 r. wystawiła i ujęła w deklaracji VAT-7 fakturę VAT dokumentującą sprzedaż towaru. Towar wysłano do klienta za pośrednictwem firmy spe ...

Pytanie dot. anulowania infoormacji podsumowującej VAT-UE.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 05.01.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 06.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do za ...

Podatnik pyta - czy może wystawić faktury VAT w miejsce "anulowanych" rachunków uproszczonych.

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny: Podatnik po przekroczeniu kwoty zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku (obligatoryjna utrata statusu podatnika zwolnionego podmiotowo z uwagi na przekroczoną kwotę sprzedaży w okresie prowadzenia działalności), nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego oraz wystawiał rachunki. "Gdy zorientowałem się o błędzie natychmiast dokonałem rejestracj ...

Czy różnica w cenie towaru, którą „P.” zobowiązana jest zapłacić na rzecz „B.” stanowi koszt uzyskania przychodu w wypadku nieuzyskania odszkodowania od dostawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

Czy kwoty uzyskiwane przez „P.” wskutek anulowania kontraktu terminowego przez „B.” stanowią przychód podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

Korekta faktury i deklaracji podatkowych w sytuacji, gdy zlecający wykonanie umowy zwrócił fakturę wystawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

1. Jak w momencie anulowania kar umownych rozliczyć zaliczoną uprzednio do przychodów kwotę 209.261,14 zł w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy o kwotę tą ulegnie obniżeniu dochód podatkowy w miesiącu grudniu 2008? 3. Czy należy zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów, czy o kwotę tą należy pomniejszyć przychody podatkowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...


Czy istnieje brak obowiązku udokumentowania otrzymanej premii pieniężnej fakturą VAT oraz możliwości anulowania wystawionej faktury VAT dokumentującej otrzymaną premię pieniężną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

W którym momencie powstanie po stronie Spółki przychód z tytułu zapłaty na jej rzecz różnicy w cenie pomiędzy kontraktem pierwotnym a kontraktem odwrotnym (schemat pierwszy) lub kary umownej (schemat drugi)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 38 ms