Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty pośrednie

Czy Spółka ma prawo do rozpoznania kosztów z tytułu zbycia świadectw pochodzenia (ceny zapłaconej za świadectwo pochodzenia i innych kosztów bezpośrednio związanych z ich zakupem lub sprzedażą) w momencie rozpoznania przychodów z tytułu sprzedaży świadectwa? Świadectwa pochodzenia potwierdzają pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spra ...

W jakim momencie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty pośrednie i koszty ogólnozakładowe? W jaki sposób dokonać podziału kosztów pośrednich i ogólnozakładowych dotyczących działalności zwolnionej z opodatkowania i podlegającej opodatkowaniu, dla prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, w przypadku, gdy uzyskany przychód dotyczy tylko działalności zwolnionej z opodatkowania?

W dniu 18 stycznia 2006r. Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka dotychczas realizowała działalność w zakresie budowy mieszkań na wynajem, a całość dochodów przeznaczała na cele utrzymania zasobów mieszkaniowyc ...

Czy przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie zaliczenia wydatków z tytułu reklamy publicznej i niepublicznej do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia jest prawidłowe ?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 239 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1, ust. 4 ustawy z dn. 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2000 Nr 54 poz. 654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.01.2006r. Przedsiębiorstwa „P”, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieck ...

Do którego roku podatkowego, na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka powinna przypisać koszty?Czy słuszne jest stosowanie zasady, zgodnie z którą, koszty uzyskania przychodów - ze względu na ich rodzaj - mogą dotyczyć roku podatkowego w dwojaki sposób:- koszty, które można przypisać do przychodów danego roku podatkowego, lecz których nie można bezpośrednio i funkcjonalnie przypisać do określonego przychodu uzyskanego przez podatnika: będą to np. koszty amortyzacji, remontów, podatek transportowy i od nieruchomości, koszty ogólne zarządu, opłaty stałe, itp. - tego rodzaju koszty, dotyczące bieżącego funkcjonowania spółki, należy zaliczyć do okresu, którego dotyczą - a jeżeli nie jest to możliwe to do okresu w którym je poniesiono.- koszty, które można w sposób bezpośredni przypisać do określonego przychodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym; do tej grupy można zaliczyć np. zakup surowców do produkcji, a także koszty bezpośrednio związane np. ze świadczeniem usług. Koszty te powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów okresu, w którym powstanie przychód należny.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatn ...

czy prawidłowe jest ujęcie w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jako kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów ? kosztów stałych wytwarzania i przesyłania energii cieplnej danego miesiąca, a przesunięcie do kosztów uzyskania następnego miesiąca kosztów zmiennych jako dotyczących przychodów ze sprzedaży danego miesiąca, lecz zgodnie z art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczanych do przychodów miesiąca następnego, w którym przypada termin płatności.

Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X S.A. z dnia 29 grudnia 2005r. (data wpływu do Urzędu 30.12.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie ? biorąc pod uw ...

Czy koszty, których nie można przypisać do konkretnego przychodu stanowią dla podatnika koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia a koszty, które można powiązać z konkretnym przychodem stanowią koszt uzyskania przychodu w tym okresie rozliczeniowym, w którym powstał przychód?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy koszty, których nie można przypisać do konkretnego przychodu stanowią dla podatnika koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia a kosz ...

Czy można zalicyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości i ubezpieczenie majątku firmy ?

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 z pózn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2006 r. o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu podatku o ...

Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie o wyjaśnienie czy wydatki wynikające z faktury VAT dotyczącej usług reklamowych za grudzień 2004 roku, otrzymanej w styczniu 2005 roku, należy zaliczyć do kosztów podatkowych 2005 roku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. � Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), z urzędu zmienia postanowienie interpretacyjne Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie nr PD I/423-7/05 z dnia 27 lutego 2006 r. wydane w sprawie stosowania art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podat ...

Czy związane z obsługą transakcji wcześniejszego wykupu Obligacji celem ich umorzenia Koszty Wykupu, tj. koszty obsługi prawnej, prowizje bankowe, prowizje biura maklerskiego, stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie wcześniejszego wykupu obligacji w celu ich umorzenia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Jak należy zakwalifikować wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz koszty uporządkowania terenu i rozbiórki budynków dot. inwestycji długoterminowych wyłączonych z użytkowania.

Spółka z o.o. wystąpiła do tut. Urzędu z pisemnym wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatku dochodowego od osób prawnych.Spółka przedstawiając stan faktyczny wyjaśnia, że w 1998r nabyła prawo wieczystego użytkowania gruntów, na których usytuowane były budynki przemysłowe i przyjęła je do eksploatacji wprowadzając do ewidencji środków trwałych. W 2005r nieruchomości zost ...

Generowanie strony w 29 ms