Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi marketingowe

Stawki podatku

W związku ze złożonym w dniu 2 stycznia 2003 roku zapytaniem w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) Urząd Skarbowy w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Pan Z., jak wynika ze złożo ...

Czy usługi menedżerskie i marketingowe wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz jednego podmiotu (spółki z o.o.) należy zakwalifikować do przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście, o ktorych mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też jako przychody z prowadzenia działalności gospodarczej, o ktorych mowa w art. 14 w/w ustawy.

W odpowiedzi na Pana pismo, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2004r. - za przycho ...

Czy działalność gospodarcza w zakresie usług marketingowo-konsultingowych w branży papierniczej od 1 stycznia 2004 r. mogą być opodatkowane w formie ryczałtu.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług marketingowo-konsultingowych w branży papierniczej zakwalifikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do działu 7413 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - badanie rynku i opinii publicznej. W złożonym wniosku zwraca się Pan z zapytaniem, czy ww. usługi od 1 stycznia 2004 r. ...

Dotyczy kwestii stosowania numeru identyfikacji podatkowej UE oraz stawki podatku VAT dla usług świadczonych w Polsce na rzecz przedsiębiorstw zagranicznych mających siedziby na terenie UE, poza granicami Polski.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 27 kwietnia 2004 r., Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność usługową na terenie Polski na rzecz firm niemieckich mających swe siedziby w Niemczech. Jest to działalność w części przedstaw ...


Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług usługi w zakresie tłumaczeń PKWiU 74.83, badania rynku PKWiU 74.13 oraz pośrednictwa świadczone na rzecz podatnika mającego siedzibę w innym niż Rzeczypospolita Polska kraju członkowskim Wspólnoty Europejskiej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla usta ...

Czy czynności, które wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy zakwalifikować jako działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, czy też jako działalność wykonywaną osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za którą uważa się również, zgodnie z art. 13 pkt 9 cytowanej ustawy, przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 oraz czy art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), jak również § 67 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) mają zastosowanie do wykonywanych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Działając stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stwierdzam, że pisemna informacja w zakresie podatku od towarów i usług udzielona Panu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2004r., Nr PD3.3-415-1-14/04, jest nieprawidłowa. Z przedstawionego w piśmie z dnia 16 lutego 2004r. stanu fa ...

- dotyczy braku obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej i naliczenia podatku VAT należnego w przypadku nabycia obcych usług reklamowych.

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 09.08.2004 r. (data wpływu do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego 11.08.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w przedmiocie braku obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej i n ...

1. Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług świadczenie przez Podatnika usług badania rynku na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, 2. Czy usługi świadczone przez Podatnika muszą być fizycznie wykonywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, aby w świetle art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług były one kwalifikowane jako „usługi świadczone poza terytorium kraju” i w związku z tym aby Podatnik na podstawie tego przepisu miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu importowanych lub nabywanych towarów i usług związanych z tymi czynnościami, 3. Czy podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obejmuje wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia w przypadku gdy nie są one pobierane przez dostawcę towaru, lecz agenta pośredniczącego w transakcji lub inny podmiot niż dostawca towaru, 4. Czy zakres pojęciowy użytego przez ustawodawcę w art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy od podatku od towarów i usług sformułowania „inne należności płacone w związku z nabyciem towarów” obejmuje jedynie inne niż wymienione w ww. przepisie należności o charakterze publicznoprawnym, czy także inne koszty uboczne związane z nabyciem towarów?

Ad. 1 Zdaniem Podatnika, świadczone przez niego usługi badania rynku na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę w Niemczech nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce ze względu na to, iż zgodnie z art. 27 ust. 3 i art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia tego typu usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki poniesione z tytułu zakupu produktów przeznaczonych do celów demonstracyjnych i szkoleniowych podatniczka powinna zaliczać w cię-żar kosztów prowadzonej działalności gospodarczej czy też powinna zakwalifikować je jako koszty reprezentacji i reklamy i uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w granicach limitu określonego w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług marketingo-wych w branży kosmetycznej w oparciu o umowę zawartą ze Spółką z o.o. W ramach tej umowy podatniczka pełni funkcję koordynatora zajmującego się organizowaniem i funkcjonowaniem sieci konsultantek, które z kolei prowadzą sprzedaż na rzecz klienta indywidualnego. Przychody prowi-zyjne jakie podatniczka osiąga z tej ...

Generowanie strony w 21 ms