Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi marketingowe


Spółka zwraca się z zapytaniem, czy bezpłatne przekazanie ostatecznym odbiorcom materiałów promocyjnych i reklamowych, dokonywane w ramach świadczonej odpłatnie usługi marketingowej, podlega odrębnemu opodatkowaniu na zasadzie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr. 54, poz. 535 ze zm.).

Wnioskująca jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie kompleksowej obsługi marketingowej. Do działań podejmowanych w ramach świadczonych usług należą w szczególności: - kreacja haseł i materiałów promocyjno-reklamowych, - przygotowanie koncepcji działań marketingowych, - przygotowanie koncepcji poszczególnych akcji marketingowych, - określanie optymalnego sposobu przeprowadzania działań marketi ...

Czy koszt zakupu badań marketingowych oraz usług kreacji reklamy należy rozliczyć jednorazowo w dacie poniesienia, czy rozliczyć w kolejnym roku podatkowym, w którym nastąpi emisja, przygotowanej na podstawie badań, reklamy i promocji? Jeśli koszty te należy rozliczyć w przyszłym roku, to czy zaliczyć jednorazowo w koszty, czy rozliczać 12 miesięcy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawi ...

Czy oprócz prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT, należy dodatkowo udokumentować zasadność zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, poniesionych na usługi materialne i niematerialne ?

W kontekście pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze z dnia 26.05.2004 r. Nr PDP/423/16/04, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 wymienionej ust ...

Czy od zakupu usług marketingowych należy wystawić fakturę wewnętrzną i naliczyć podatek od towarów i usług ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005 r. - tekst jednolity) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku - Białej :- uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 11.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Spółka jawna ,,X"" zamierza podpisać ,,umowę o świadczenie usług w zakresie wapomagania dystrybucji detalicznej i hurtowej"".Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki jawnej ,,X"" określonych usług. W zamian za świadczenie tych usług Usługodawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia.Wynagrodzenie będzie kalkulowane jako procent obrotu towarami Spółki jawnej ,,X"".Czy wydatki,które zostaną poniesione przez Spółkę jawną ,,X"" na wyżej wymienione usługi mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowej Spółki?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodów,zapłaty za wykonanie usług marketingowych, ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla usług marketingowych świadczonych na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej?

Z pisma wniesionego przez Stronę wynika, że prowadzi ona działalność gospodarczą zgodnie z numerem PKD 5119Z - usługi marketingowe. Od sierpnia 2004r. rozpoczęła współpracę z firmą z obszaru Unii Europejskiej., która polega m.in. na organizacji szkoleń, promocji, akcji rabatowych, dbanie o wystawę towarów dla kontrahenta zagranicznego a także na organizacji sprzedaży na terenie Polski. Wnioskodawc ...

Czy wydatki marketingowe wymienione powyżej mogą być zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów jako kosztu własnego sprzedaży usług?

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 07.01.2005 r. (data wpływu 12.01.2005 r.) uzupełnionym pismem z dnia 01.02.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Mazowieckie ...

Czy podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup usług: opracowywania i realizacji strategii rozwoju Spółki, polityki handlowej, marketingowej i organizacyjnej, nadzoru nad bieżącą działalnością, prowadzenia polityki kadrowej oraz innych czynności zarządczych wynikających z obowiązujących przepisów oraz postanowień zawartych w umowie Spółki, a także uchwałach podejmowanych przez jej organy statutowe podlega odliczeniu od podatku należnego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia - uznać stanowisko Strony za pr ...

„Czy przekazane środki finansowe – zgodnie z otrzymaną fakturą VAT – na rzecz firmy ProfitCard, wydającej karty dla klientów oraz obsługującej i rozliczającej cały program dokonywanych przez klientów zakupów, jest dla mnie kosztem uzyskania przychodu?”

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika Pani ..................... , przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.03.2005 r.), uzupełnione pismem z dnia 13.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.0 ...

Generowanie strony w 13 ms