Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot wydatków związanych z budownictwem

Czy we wniosku o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym podatnik może ująć faktury za okres 01.05.2004 r. do 31.12.2005 r. czy też tylko faktury uzyskane po otrzymaniu pozwolenia na budowę (po 30.06.2005 r.)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 12.01.2006 r. (wpływ 13.01.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidual ...

Czy wydatki poniesione od 27.12.2004 r. do końca 2007 r., tj. po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, będą zaliczone do budowy budynku mieszkalnego czy jego remontu? Czy w związku z wydatkami na zakup materiałów budowlanych poniesionymi od 01.05.2004 roku do 27.12.2004 roku oraz od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku należy złożyć dwa wnioski o częściowy zwrot wydatków?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej informuje: Jak stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468) - ustawy - osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z: 1) budową budynku mieszkalnego; 2) nadbudową l ...

W jaki sposób należy określić rok rozpoczęcia inwestycji oraz jaką formę ma mieć oświadczenie o zakresie remontu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2006 r., który wpłynął w dniu 08.02.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat ...

Czy można odliczyć od dochodu odsetki od zaciągniętego w 2006 r. kredytu na budowę domu w sytuacji skorzystania, w latach poprzednich, z odliczenia z tytułu wniesienia wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej? Czy można skorzystać ze zwrotu różnicy podatku VAT na materiały budowlane zakupione w 2005 i 2006 roku na budowę budynku mieszkalnego?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 1997 roku wnioskodawcy przekształcili lokatorskie prawo do lokalu na własnościowe prawo do lokalu. Z tego tytułu ponieśli wydatek w kwocie 6.161,31 zł, który odliczyli od podatku dochodowego w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej. W kwietniu 2006 r. został im przydzielony kredyt w wysokości 180.000 zł na budowę domu, który będą spłacać w okresie od 200 ...

W grudniu 2004 roku zawarłem związek małżeński. Zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak również po jego zawarciu, ponosiliśmy wydatki na zakup materiałów budowlanych, związanych z budową lub remontem lokalu mieszkalnego lub jego części. W związku z powyższym, moje pytanie dotyczy możliwości zwrotu wydatków w ramach podwójnego limitu odliczeń oraz formy składania wniosku przez małżonków.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pana wnioskiem w sprawie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego oraz jego uzupełnieniem postanawianie potwierdzić stanowis ...

Czy zwrot wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe może otrzymać osoba, która sko-rzystała z częściowej refundacji dokonanej przez PFRON?

Podatnik złożył wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, prosząc o wyjaśnienie czy zwrot wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe może otrzymać osoba, która skorzystała z częściowej refundacji dokonanej przez PFRON. W uzasadnieniu Wnioskodawca podniósł, że jako osoba zaliczona do II grupy inwalidzkiej z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu otrzy ...

Jak poprawnie obliczyć zwrot VAT z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z gabinetem lekarskim i garażem, udokumentowanych fakturami VAT?

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskujący po uzyskaniu pozwolenia na budowę od marca 2004r. buduje budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem i gabinetem lekarskim. Całość inwestycji tzn. część mieszkalna, gabinet lekarski i garaż stanowią pod względem budowlanym jedną całość (jeden budynek). Całkowita powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego z gabinetem i garażem wynosi 219,34 m(2). Powi ...

Zapytanie dotyczy zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, tj. czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym Wnioskujący ma prawo ubiegać się o zwrot wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego, jaki limit przysługuje Wnioskującemu i w jakim terminie należy złożyć wniosek o zwrot VAT?

Z przytoczonego przez Wnioskującego stanu faktycznego wynika, że w okresie od września 2003r. do czerwca 2005r. prowadził wraz z małżonką budowę domu jednorodzinnego. W miesiącu czerwcu 2005r. Wnioskujący złożył zawiadomienie o zakończeniu budowy. Po tym terminie Wnioskujący również dokonywał zakupów związanych z prowadzoną wcześniej inwestycją. Materiały te były przed dniem 1 maja 2004r. objęte s ...

Czy od posiadanych faktur, które mieszczą się w katalogu odliczeń mieszkaniowych, a nie odliczonych w zeznaniach podatkowych można zastosować odliczenie w wysokości 68,18% ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 07.03.2006r (wpływ do US 13.03.2006r) w sprawie stosowania przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznych niektórych wydatków związanych ...


Generowanie strony w 4 ms