Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zabezpieczenie urzędowe

Czy plombowanie przesyłki wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wysyłanych w procedurze zawieszania akcyzy jest uzasadnione i czy nie ogranicza ono swobodnego przepływu towaru i czy organ podatkowy może odmówić wysyłki wyrobu akcyzowego z innym wyrobem nieakcyzowym w procedurze zawieszenia akcyzy tym samym środkiem transportu.

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Celnej w Kielcach, działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8z 2005r., poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14.12.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 18.11.2005r., wniesionego na postanowienie Nr: 341000-RPA-911-1/05 wydane w dniu 26.10.2005r. przez N ...

Zapytanie: Czy dopuszczalne jest zerwanie urzędowych zabezpieczeń przez pracowników firmy dokonującej doładunku wyrobów nieakcyzowych i odnotowanie tego faktu w dokumencie ADT wystawionym przez Spółkę w polu "A wzmianka o kontroli.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 216 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2006r. (wpływ 20.11.2006r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa uznaję stanowisko zawarte w zapytaniu za nieprawidłowe UZASADNIENIE Stan faktycz ...

Zapytanie: Czy możliwe jest urzędowe zabezpieczenie wysyłanych produktów / towarów poprzez założenie plomby na środek transportu

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 216 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.09.2006r. (wpływ 20.09.2006r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 7 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania szczególneg ...

Generowanie strony w 4 ms