Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek ryczałtowy od sprzedaży


Sprzedałam z mężem segment postawiony na gruncie będacym w użytkowaniu wieczystym. Prawo do użytkowania gruntu nabyliśmy w 1984r., prawo do częściowego użytkowania w 1993r., a pozwolenie na użytkowanie w 2003r. Czy obowiązuje nas podatek 10 %ryczałtowany ze zbycia tej nieeruchomości w 2005r. ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w ...

Czy w przypadku sprzedaży w 2007 roku działki gruntu nabytej w 2005 roku wraz z później wybudowanym na tej działce domem mieszkalnym jednorodzinnym, przychód z w/w sprzedaży będzie podlegał przepisom prawnym w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006r., tj. w roku nabycia działki gruntu, czy też przepisom prawnym w brzmieniu obowiązującym w roku 2007, tj. w roku dokonania sprzedaży przedmiotowej zabudowanej nieruchomości?

STAN FAKTYCZNY Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w 2005 roku nabył Pan prawo własności działki pod budowę domu mieszkalnego. Budowę przedmiotowego domu jednorodzinnego realizował Pan w latach 2006 - 2007. Następnie planuje Pan w 2007r. w/w budynek mieszkalny oddać do użytkowania i także w tym samym roku zamierza Pan sprzedać całą przedmiotową nieruchomość, tj. nabytą dział ...

1/ Czy Podatnik będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży tego mieszkania i w jakiej wysokości, 2/ Czy ma wobec Podatnika zastosowanie przepis mówiący, że osoba zameldowana na pobyt stały przez okres co najmniej jednego roku w danym mieszkaniu jest zwolniona z tego podatku, 3/ Jak długo Podatnik będzie musiał być właścicielem tego mieszkania by nie zapłacić podatku.

POSTANIWIENIE . Na podstawie art 14a, art 216 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.01.2007r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: - ocenić stanowisko Strony w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży ...

Czy w przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, w stanie jak opisany wyżej, zastosowanie znajdą stare przepisy podatkowe, czy też te wprowadzone nowelą do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2007 roku?

Wnioskiem z dnia 26.01.2007r., zwrócił się Pan z prośbą do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Stan faktyczny przedstawiony w ww. piśmie: W dniu 1 marca 2005r. nabył Pan nieruchomość położoną w N. gm. Sz. stanowiącą działkę nr .../. wraz ze znajdującym się na niej niepodpiwniczonym budynkiem gospodar ...

Czy obowiązek zapłaty 10 % podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania, które zostało nabyte przez osobę nie będącą w związku małzeńskim spoczywa wyłącznie na niej, czy równiez na małżonku ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione ...

Czy obowiązek zapłaty 10 % podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej przez małżonków, którzy w dacie nabycia jeszcze małżeństwa nie zawarli i prawa do lokalu mieszkalnego nabytego wspólnie, spoczywa w równych częściach na małżonkach ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione ...

Czy w związku z zameldowaniem Państwa przekraczającym 12 miesiecy przysługuje zwolnienie z podatku dochodowgo zgodnie z art. 21 ust. pkt. 126?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm,) po rozpatrzeniu wniesionego w dniu x.y.zr. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego ORZEKA #61485; uznać stanowisko podatnika za nieprawidł ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny w 2006 roku a następnie na której pobudowano z mężem dom w stanie surowym jest zwolniony ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art.216 oraz art.14a §1-5, 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60) ORZEKA Zgodzić się ze stanowiskiem Pani, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, którą otrzymała Pani w drodze darowizny w 2006 roku, a następnie wybudowała Pani wraz z mężem dom w stanie surowym jest zwolniony z ...

Czy przychód uzyskany z ewentualnej sprzedaży przed upływem pięciu lat od daty nabycia lokalu mieszkalnego, w 1/2 części nabytego w 2007r. w drodze darowizny, a w 1/2 części będącego własnością jest zwolniowny od podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowe działając na podstawie art. 14A § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniesionego w dniu x.y .z r. (data wpłynięcia) wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. orzeka #61485; uznać stanowisko pod ...

Generowanie strony w 38 ms