Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ubezpieczenia rolników

Jestem rolnikiem prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, w związkuz czym , zgodnie z obowiązującymi przepisami, opłacam składkę na ubezpieczenie społeczne w KRUS, w wysokości dwukrotnie wyższej , niż opłacałabym nie będąc przedsiębiorcą.Czy składki opłacone są kosztem działalności?

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 18.01.2006 roku i dokonaniu oceny ...


Czy i jaką część podwójnej składki naliczonej przez KRUS, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, można odliczyć od podatku dochodowego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 15.02.2006 r. (złożonego osobiście w dniu 17.02.2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 09.03.2006 r. (złożonym osobiś ...

Stan faktyczny: Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, iż prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą. Opłaca Pani składki na ubezpieczenie społeczne do KRUS. Od drugiego kwartału 2004 roku obowiązana jest Pani płacić składki na ubezpieczenie społeczne w podwójnej wysokości. Pytanie wnioskodawcy: Czy mam prawo odliczyć od dochodu tę część składki na ubezpieczenie społeczne płacone do KRUS, którą byłam zmuszona płacić w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pani (...) przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...

Czy można odliczyć od podstawy opodatkowania 50 % składki zapłaconej na ubezpieczenie społeczne rolników, jeśli ta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej opłacana jest w podwójnej wysokości?

W przedmiotowym wniosku Podatnik informuje, że od dnia 01.10.2004r. został na podstawie decyzji wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników ze względu na formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Pismem z dnia 31.07.2006r. został poinformowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego orzekającym o niezgodności z Konstytu ...

Prowadzona jest działaność rolnicza oraz pozarolnicza działalność gospodarcza. Jako rolnik prowadzący działalność gospodarczą Podatniczka opłaca składki na ubezpieczenie społeczne w podwójnej wysokości: raz jako rolnik prowadzący gospodarstwo rolne i raz jako rolnik prowadzący działalność gospodarczą. Czy składki opłacone z tyt. prowadzonej działalności będą kosztem uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 26.10.2006r. i dokonaniu oceny pr ...

Czy do kosztów działalności możne zaliczyć zapłacone składki KRUS za okres ubiegły i bieżący w części przypadającej na prowadzoną działalność gospodarczą?

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowienia art 14a par. 4 w zwiazku z art 14a par 1 i par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzedu Skarbowego, po zapoznaniu sie ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 14.12.2006r. i dokonaniu oc ...

czy zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych związana z przejęciem portfela ubezpieczeń w ramach umowy sprzedaży przedsiębiorstwa powinna zostać rozpoznana w rachunku podatkowym, a więc mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego Spółki za 2004r, pomimo, iż zgodnie z przepisami o rachunkowości nie wpłynęła na zmianę wyniku księgowego Spółki?

W 2005r Spółka (będąca towarzystwem ubezpieczeniowym, dalej: Spółka) nabyła przedsiębiorstwo Towarzystwa Ubezpieczeń (dalej: Towarzystwo). Jego nabycie było połączone z przejęciem portfela ubezpieczeń w rozumieniu art. 181 ust.1 ustawy z dnia 22.05.2003r o działalności ubezpieczeniowej /Dz. U. Nr 124 poz.1151 ze zmianami/, na mocy którego Spółka przejęła całość umów ubezpieczeń Towarzystwa wraz z ...

Z treści wniosku wynika, że Pana wątpliwości dotyczą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dodatkowej składki na ubezpieczenie społeczne rolników, naliczonej w związku ze zgłoszeniem rozpoczęcia działalności gospodarczej.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany działając na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.09.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie zastosowania przepisów ustawy z 26 lipca 1 ...

Czy wartość dodatkowej składki na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Prowadzi Pani również gospodarstwo rolne płacąc składkę KRUS. Prowadzenie działalności gospodarczej spowodowało od 2004r naliczenie podwójnej stawki przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wątpliwość Pani sprowadza się do wyjaśnienia kwestii, czy nadwyżkę pona ...

Generowanie strony w 39 ms