Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek ryczałtowy od sprzedaży nieruchomości

Czy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości, jeżeli własność tej nieruchomości została przeniesiona na podatnika przez pożyczkobiorców, w wyniku niedotrzymania terminu zwrotu pożyczki?

Podatniczka w roku 2000 udzieliła pożyczki osobom trzecim. W związku z niedotrzymaniem terminu zwrotu pożyczki, w celu odzyskania wierzytelności, podatniczka zawarła umowę odnowienia zobowiązania i umowę przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, który należał do pożyczkobiorców. Z dniem podpisania aktu notarialnego, tj. 24.07.2000 r. pożyczkobiorcy przenieśli na podatniczkę własność tego lokalu ...

Czy jest opodatkowana sprzedaż nieruchomości stanowiąca działkę gruntu nabytą w 1996r wraz z wybudowanym w 2004r budynkiem mieszkalnym?

Na podstawie art. 216 w związku z art.14a i art.14b ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa /jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zmianami/ w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte przez Panią w piśmie z dnia 08.12.2005r, uzupełnione o opłatę skarbową w ...

Sprzedałam z mężem segment postawiony na gruncie będacym w użytkowaniu wieczystym. Prawo do użytkowania gruntu nabyliśmy w 1984r., prawo do częściowego użytkowania w 1993r., a pozwolenie na użytkowanie w 2003r. Czy obowiązuje nas podatek 10 %ryczałtowany ze zbycia tej nieeruchomości w 2005r. ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w ...

Czy wydatkowanie uzyskanego przychodu ze sprzedaży mieszkania na:1)spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na kupno zbywanego mieszkania oraz2)spłatę drugiej raty należności na zakupione wcześniej mieszkanie mieści się w dyspozycji art.21 ust.1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm ) w związku z Pana wnioskiem z dnia 13.02.2006r. uzupełnionym dnia 19.04.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Sk ...

Czy i w jakiej wysokości będzie naliczony podatek dochodowy od sprzedazy nieruchomości pensjonatowo-mieszkalnej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2005 r., który wpłynął w dniu 27.12.2005 r. uzupełniony w dniu pismem z dnia 18.01.2006 r. /data wpływu 19.01.2006 r./ o udzielenie inte ...

CZY 5 LETNI TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO ODPŁATNE ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI NIE STANOWI ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW JEST LICZONY OD KOŃCA ROKU KALENDARZOWEGO, W KTÓRYM NASTĄPIŁO NABYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO BUDYNKU JEDNORODZINNEGO (1986), CZY OD KOŃCA ROKU, W KTÓRYM NASTĄPIŁO PRZENIESIENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA DZIAŁKI ORAZ WŁASNOŚĆ USYTUOWANEGO NA TEJ DZIAŁCE BUDYNKU , KTÓRE SPÓŁDZIELNIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH " OSIEDLE FILOMATÓW" NIEODPŁATNIE PRZENIOSŁA W DNIU 28.11.2002R?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga postanowił - uznać za prawidłowe wyrażone we wniosku stanowisko w zakresie zasto ...

Podatnik zamierza sprzedać na podstawie umowy kupna - sprzedaży lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość w zamian za spłatę przez kupującego zadłużenia oraz zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony. Sprzedaż następuje przed upływem 5 lat od dnia nabycia. Zdaniem podatnika przedmiotowa czynność jest zwolniona z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dniu 6 marca 2006 roku podatnik wystąpił do tutejszego organu podatkowego w spawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, przed upływem 5 lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło jego nabycie. Przedmiotowy lokal podatnik nabył na własno ...

Czy opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym będzie podlegała nadwyżka kwoty uzyskanej z planowanej w roku 2007 sprzedaży lokalu mieszkalnego nad kwotą przeznaczoną w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2005 w GE Money Banku Mieszkaniowym na zakup nowego lokalu mieszkalnego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga postanawia uznać za prawidłowe wyrażone we wniosku stanowisko w zakresie stosowania ...

Czy z tytułu sprzedaży mieszkania jest Podatnik jest obowiązany zapłacić podatek dochodowy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pani X z dnia 20.06.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od ...

Czy przychód ze sprzedaży mieszkania, które obecny właściciel nabył od byłej małżonki w trybie art. 453 k.c. w dniu 25 kwietnia 2006 r. będzie podlegał zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.06.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. stwierdza, że s ...

Generowanie strony w 39 ms