Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółka macierzysta

Wątpliwości Podatnika dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności świadczonych przez Podatnika na rzecz spółki macierzystej.

Tutejszy organ podatkowy wskazuje, że stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z ...

Czy wydatki poniesione przez spółkę w związku z obciążeniem jej przez spółkę matkę kosztami związanymi z realizacją opcji pracowniczych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia R.P. sp. z o.o. w C. z 1 marca 2006 r. na postanowienie Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z 20 lutego 2006 r., nr LUS/I-3/423/N/3/06/JW w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, Dyrektor Izby Skarbow ...


Czy powstałe w wyniku potrąceń dokonywanych pomiędzy jednostką macierzystą w Czechach i jej oddziałem w Polsce różnice kursowe stanowią dla oddziału przychód lub koszt podatkowy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.08.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy powstałe w wyniku potrąceń dokonywanych pomiędzy jedno ...

Pytanie dotyczy zastosowania art. 12 ust. 2a, art. 15 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji: 1.płatności odsetek z tytułu kredytu zaciągniętego w banku niemieckim, 2.płatności z tytułu nabycia nieruchomości z rachunku zakładu na rachunek BPH, 3.płatności z tytułu nabycia nieruchomości z rachunku centrali w Niemczech na rachunek BPH.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 25.08.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 31.08.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odnośnie zastosowania art. 12 ust. 2a, art. 15 ust. 1 i ...

Czy wykonywanie czynności przez oddział Spółki zagranicznej w Polsce na rzecz innego oddziału tej samej Spółki znajdującego się w kraju trzecim lub zakładu głównego (centrali) jak również wykonywanie czynności przez te jednostki na rzecz oddziału w Polsce nie stanowi czynności opodatkowanej w rozumieniu przepisów o VAT i w związku z tym nie powoduje obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku VAT?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że K. Sp. z o.o. Oddział w Polsce jest oddziałem firmy holenderskiej i dokonuje szeregu transakcji zarówno z podmiotami z grupy K. jak również z podmiotami niep ...


Czy czynności wykonywane przez Oddział w Polsce na rzecz jednostki macierzystej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, spełniają definicję świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług i czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy czynności wykonywane przez Oddział na rzecz centrali powinny być dokumentowane fakturami VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...


Czy świadczenie przez jednostkę macierzystą na rzecz Oddziału w Polsce usług delegowania personelu oraz świadczenie innych usług to czynności podlegające w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. czy należy rozpoznawać import usług zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy usługi świadczone przez Oddział na rzecz centrali powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług i udokumentowane fakturami VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 52 ms