Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: likwidacja spółki cywilnej


Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku VAT, przynosi procedura polegająca na podziale majątku spółki przy zastosowaniu przepisów art. 210 Kodeksu cywilnego, o zniesieniu współwłasności w częściach ułamkowych ?

W sytuacji rozwiązania spółki prawa cywilnego zastosowanie mają dyspozycje określone w art. 6a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) i tak zgodnie z ust. 1 art. 6a tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają również towary własnej produkcji oraz towary które po nabyciu nie zostały odsprzedane. Podm ...

Prowadziłam firmę wraz z mężem w zakresie handlu (udział po 50%). Z dniem 31.01.2004r. odeszłam z firmy i mąż sam będzie ją prowadził. Czy towary wykazane w remanencie (pozostające nadal w firmie) podlegają opodatkowaniu jako remanent likwidacyjny.

W związku ze złożonym dnia 25.02.2004r. do tutejszego Urzędu pytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uzupełnionym w dniu 09.03.2004r. dotyczącym prawidłowości rozliczenia w zakresie podatku dochodowego prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonków prowadzących wspólnie firmę rodzinną, w przypadku odejścia z firmy j ...

Czy sprzedaż towarów objętych spisem z natury jest zwolniona od podatku od towarów i usług w przypadku, gdy spis z natury towarów został sporządzony wg cen zakupu tych towarów?Spis z natury dotyczy towarów, które po nabyciu przez spółkę cywilną (której podatnik był współwłaścicielem, a która została zlikwidowana) nie zostały odprzedane.

Art.6a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993r. Nr 11 poz.50 ze zm.) (zwanej dalej ustawą o VAT) stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają również towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie zostały odprzedane, w przypadku rozwiązania spółki prawa cywilnego lub handlowego nie mającej osob ...

dotyczą kwestii opodatkowania pozostałego na dzień rozwiązania spółki cywilnej tj. na dzień 07.08.2003 r. samochodu ciężarowego, w stosunku, do którego przysługiwało spółce prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Odpowiadając na pismo z dnia 22.03.2004 r. (data wpływu do US - 30.03.2004 r.) w części dotyczącej podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Pana wątpliwości dotyczą kwestii opodatkowania pozostałego na dzień rozwiązania sp ...

Dotyczy ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wystąpienia ze spółki cywilnej małżonków jednego ze wspólników.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 z póź.zmian.) w związku z zapytaniem, zawartym w piśmie z dnia 24 lutego 2004 r. (data wpływu – 25.02.2004 r.) w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wystąpienia ze spółki cywilnej małżonków jednego ze wspólników, wy ...

Czy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej s.c (zawartej pomiędzy małżonkami,kontynuowanej przez jednego z małżonków), należy zwrócić podatek naliczonyz tytułu wniesionych wkładów na lokal użytkowy ,czy też sporządzić remanent i opodatkować go?

Działalność gospodarcza jest prowadzona przez małżonków w formie s.c., w związku z zamiarem likwidacji s.c. ,mąż przekaże żonie swój udział w prawie do lokalu użytkowego ,na który dokonywane są wspólne wpłaty (podatek VAT naliczany z tytułu wpłat pomniejsza kwotę podatku należnego) W przedstawionej sytuacji podstawowym skutkiem wystapienia wspólnika z dwuosobowej s.c. jest jej rozwiązanie. Podmiot ...

Czy w sytuacji zaprzestania wykonywania działalności przez jednego z małżonków, gdy nie była zawarta umowa spółki cywilnej, występuje obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku VAT?

Odpowiadając, w myśl art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pismo podatnika z dnia 20.04.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 ...

Z przedmiotowego pisma podatnika wynika, że od roku 1982 prowadził on działalność w formie spółki cywilnej. W marcu 2004r zmarł jeden ze wspólników spółki, został dokonany remanent likwidacyjny, uwzględniony w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2004r. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy podatek wynikający z remanentu powinien zostać rozliczony, z uwagi na fakt, że podatnik jako firma jednoosobowa kontynuuje działalność spółki cywilnej (przejął zobowiązania i należności)?

Zgodnie z przepisem zawartym w art.6a ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993r Nr 11 poz.50 z późn.zm.) - opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej lub zaprzestania prze ...


Generowanie strony w 4 ms