Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: armator

Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii, czy charakter świadczonych usług ship management (zarządzanie statkiem) upoważnia Spółkę do zastosowania do tych usług stawki 0 % zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54 poz. 535 ze zmianami)?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 4 pkt 5, art. 41 ust. 1, art. 83 ust. 1 pkt 3, pkt 10 lit. a, pkt 14 i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 5 ...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka z o. o. posiada status armatora rybołówstwa morskiego i użytkuje trawler rybacki, przeznaczony do połowu organizmów morskich. Jako armator i właściciel kutra, Spółka postanowiła skorzystać z Sektorowego Programu Operacyjnego ?Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 w zakresie realizacji programu pod tytułem ?złomowanie statków rybackich?.Z uwagi na to, że przystąpienie do tego programu wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie przygotowania samego wniosku (dokumentacji) jaki uczestniczenia w stosownej procedurze, Spółka powierzyła prace w tym zakresie innemu podmiotowi. Efektem zawartej umowy jest doprowadzenie do przyjęcia przez właściwy organ poprawnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku i podpisanie umowy w przedmiocie złomowania Za dotychczasowe prace wykonane przez podmiot trzeci Spółka w 2005 r. poniosła wydatki związane z obsługą ww. programu.W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przez organ zajmujący się obsługą programu tj. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Spółka ze złomowania kutra otrzyma w przyszłości premię pieniężną. Wątpliwości Podatnika budzi fakt, czy poniesione w 2005 r. wydatki za prace wykonane przez podmiot zajmujący się całością sprawy można uznać za koszty uzyskania przychodów roku 2005 pomimo tego, że sama wypłata premii pieniężnej nie nastąpi najprawdopodobniej w tym samym roku podatkowym.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego, stwierdza co następuje: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka z o. o. posiada status armatora rybołówstwa ...

Czy wykonując usługi poza terytorium RP w zakresie remontu, przebudowy oraz konserwacji statków wyłącznie na rzecz jednego podmiotu gospodarczego, tj. armatora szwedzkiego, uzyskane przychody z tego rodzaju działalności można opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy przedstawiony przez podmiot przypadek dostawy paliwa żeglugowego wiąże się z koniecznością zastosowania dokumentacji oraz przepisów prawa podatkowego? Dotyczy dostawy krajowej, armatora polskiego, bandery polskiej, zasięg żeglugi polski.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.): uznaję za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych, w zakresie dotyczącym podatku akcyzowego, w części "akcyza", uznaj ...

Czy przedstawiony przez podmiot przypadek dostawy paliwa żeglugowego wiąże się z koniecznością zastosowania dokumentacji oraz przepisów prawa podatkowego? Dotyczy dostawy wewnątrzwspólnotowej, armatora polskiego, bandery polskiej, zasięg żeglugi unijny.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.): - uznaję za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych, w zakresie dotyczącym podatku akcyzowego, w części "akcyza", - u ...

Czy przedstawiony przez podmiot przypadek dostawy paliwa żeglugowego wiąże się z koniecznością zastosowania dokumentacji oraz przepisów prawa podatkowego? Dotyczy exportu, armatora polskiego, bandery polskiej, zasięg żeglugi międzynarodowy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.): - uznaję za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych, w zakresie dotyczącym podatku akcyzowego, w części ?akcyza?, - u ...

Czy przedstawiony przez podmiot przypadek dostawy paliwa żeglugowego wiąże się z koniecznością zastosowania dokumentacji oraz przepisów prawa podatkowego? Dotyczy dostawy krajowej, armatora polskiego, bandery unijnej, zasięg żeglugi polski.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.): - uznaję za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych, w zakresie dotyczącym podatku akcyzowego, w części ?akcyza?, - u ...

Czy przedstawiony przez podmiot przypadek dostawy paliwa żeglugowego wiąże się z koniecznością zastosowania dokumentacji oraz przepisów prawa podatkowego? Dotyczy dostawy wewnątrzwspólnotowej, armatora polskiego, bandery unijnej, zasięg żeglugi unijny.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.): - uznaję za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych, w zakresie dotyczącym podatku akcyzowego, w części ?akcyza?, - u ...

Czy przedstawiony przez podmiot przypadek dostawy paliwa żeglugowego wiąże się z koniecznością zastosowania dokumentacji oraz przepisów prawa podatkowego? Dotyczy exportu, armatora polskiego, bandery unijnej, zasięg żeglugi międzynarodowy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.): - uznaję za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych, w zakresie dotyczącym podatku akcyzowego, w części ?akcyza?, - u ...

Czy przedstawiony przez podmiot przypadek dostawy paliwa żeglugowego wiąże się z koniecznością zastosowania dokumentacji oraz przepisów prawa podatkowego? Dotyczy dostawy krajowej, armatora polskiego, bandery z kraju trzeciego, zasięg żeglugi polski.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.): - uznaję za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych, w zakresie dotyczącym podatku akcyzowego, w części ?akcyza?, - u ...

Generowanie strony w 4 ms