Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązek o charakterze niepieniężnym

Czy wydawanie przez Stronę posiłków na rzecz pracowników hoteli (obowiązek ten wynika z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy podatek naliczony związany z w/w czynnościami podlega odliczeniu zgodnie z art. 86 i nast. ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r.?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 5 ust.1 pkt.1, art. 8 ust.1, ust.2, art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 24.06.2005r. wniesionego przez P. na postanowienie Naczelnika Pierwszego ...

w zakresie ustalenia czy usługę sporządzenia projektu Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy instalacji przez firmę belgijską należy zakwalifikować do usług doradczych lub usług o podobnych charakterze o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 10 ms