Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: jedyny udziałowiec

Czy od przekazania jedynemu 100% udziałowcowi, to jest Gminie Miasto O., całego majątku likwidowanej spółki (nieruchomości, środków trwałych i wyposażenia), PIK "C. O." Sp. z o.o. w likwidacji, będzie musiał zapłacić podatek VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 ze zmianami / po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 stycznia 2006 roku /data wpływu 06.01.2006r/ P. I. K. "C. O." Sp. z o.o. w likwidacji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani ...

Czy jeśli podatnik będzie spłacał co drugi dzień pożyczkę, której część nie będzie przekraczała trzykrotności kapitału zakładowego to odsetki od tej kwoty będą stanowiły koszt uzyskania przychodów ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie uznania kwoty odsetek od otrzymanych od udziałowca pożyczek za koszty uzyskania przychodów w świetle a ...

1.czy wypłacona w roku 2007 dywidenda przez spółkę akcyjną będącą podatnikiem podatku dochodowego w Polsce oraz mającą na terytorium Polski siedzibę na rzecz Wnioskodawcy, który jednocześnie jest jej 100% akcjonariuszem będzie podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?2.czy kwota otrzymanej w roku 2007 dywidendy przez Wnioskodawcę nie będzie uwzględniana przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o pdop ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 30.01.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.01.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. 1.czy wypłacona w roku 2007 dywidenda przez spółk ...


Czy na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka z o.o. w której ta sama osoba jest jednocześnie jedynym wspólnikiem i jedynym członkiem zarządu, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie członka zarządu wypłacane mu na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nie sporządzonej w formie aktu notarialnego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga w związku z wnioskiem z dnia 28.12.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko Spółki jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Wn ...

Czy wydatki polskiej Spółki związane z kontaktem i organizacją funkcjonowania Spółki z siedzibą w Rumunii, w której polska Spółka będzie miała 100% udziałów, mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów polskiej Spółki?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w związku ze złożonym przez Spółkę z o.o. wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, z dnia 30.05.2007r. /wpływ do Urzędu 30.05.2007r./ uzupełniony na wezwani ...

Czy w związku z zawartymi umowami pożyczek, Spółka winna rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 23.04.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.05.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w związku z zawartymi umowami pożyczek, Spół ...

Przekształcenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną i sprzedaż udziałów w spółce jawnej małżonce Wnioskodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do potrącenia podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19%, w dniu wypłaty przychodu z dywidendy, przyznanej jedynemu wspólnikowi uchwałą z dnia 17 grudnia 2007 r., czy też obowiązek taki nie będzie ciążył na Spółce ze względu na zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w im ...

Czy wydatek w postaci wypłaty przedmiotowych świadczeń jest kosztem uzyskania przychodów dla Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 26 ms