Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podmiotowość podatkowa spółki cywilnej


Obniżenie podatku należnego

W związku z pismem z dnia 16.06.2003 r. (data wpływu do Urzędu 20.06.2003 r.) w sprawie odliczenia podatku VAT przez spółkę cywilną z faktur VAT wystawionych na jednego ze wspólnika, a opatrzonej NIP-em spółki Urząd Skarbowy w Pińczowie uprzejmie informuje, że kwestię obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego reguluje art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i ...

Czy po przyjęciu trzeciego wspólnika do istniejącej spółki cywilnej, będącej podatnikiem podatku od towarów i usług, spółka cywilna pozostanie tym samym podatnikiem podatku VAT ?

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: (...). Zatem spółka cywilna posiada status podatnika jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 ...


Zakres przedmiotowy i podmiotowy

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 15.02.2005 r. (znak: U.S.PDOF/415/2/2005) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego: Pismem z dnia 18.01.2005 r ...

Dotyczy określenia statusu prawnego spółki cywilnej małżonków po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z wymogami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 05.01.2005 r. (data uzupełnienia: 23.02.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego stwierdza, ...

Zakres przedmiotowy i podmiotowy

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu z dnia 21.03.2005 r. (znak: US-I-415/6/2005) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 1.02.2005 r., uz ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na roboty budowlano-montażowe w budownictwie mieszkaniowym (instalatorstwo)?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 30.06.2004 r. (wpłynęło w dniu 14.07.2004 r.) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i ...

Dotyczy określenia statusu prawnego spółki cywilnej małżonków po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z wymogami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 05.01.2005 r. (data uzupełnienia: 23.02.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresiepodatku dochodowego ...

Od kwestii podmiotowości spółki w postępowaniu podatkowym odróżnić należy kwestię jej reprezentacji. W tej kwestii przepisy podatkowe milczą, w związku, z czym poprzez art. 135 Ordynacji podatkowej zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego. Według tych ostatnich, o ile osoba prawna działa przez swoje organy (art. 38 k.c), o tyle spółka cywilna, która osobą prawną nie jest, może być reprezentowana przez każdego wspólnika, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej (art. 866 k.c).

Dnia 17.12.2002 r. Wojciech Ż. i Mariusz F. zawarli umowę spółki cywilnej w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Następnego dnia Urząd Skarbowy w Krośnie nadał Spółce numer NIP. Dnia 19.05.2003 r. Spółka nadała w urzędzie pocztowym przesyłkę zawierającą zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego VAT-R. Z kolei pismem z dnia 20.05.2003 r. ...

Generowanie strony w 7 ms