Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: brak tytułu prawnego

Jak rozliczyć opłatę (przeznaczoną na przebudowę drogi publicznej) przekazaną przez Spółkę na rzecz Gminy:1.bezpośrednio jako koszty uzyskania przychodów w okresie poniesienia wydatków,2.poprzez amortyzację inwestycji w obcym środku trwałym, zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,3.poprzez powiększenie wartości początkowej obiektów, podlegających amortyzacji mających być wzniesionymi na przedmiotowej nieruchomości.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii czy odszkodowanie wypłacane za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 26.10.2005 r. (znak DF/7246 z datą wpływu 31.10.2005 r.) uzupełnione pismem ...

Czy przysługuje mi prawo do skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego, poniesionych przeze mnie po śmierci matki, będącej właścicielką budynku?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) oraz art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 26. ...

dotyczy korzystania z odliczeń od podatku w ramach ulgi na remont i modernizację

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2006 r. (data wpływu 22.03.2006 r.), w sprawie interpretacji co do ...

Spółka wnosi o potwierdzenie, że miała prawo do amortyzowania inwestycji w obcych środkach trwałych i uznania w/w odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków remontowych za koszty uzyskania przychodów, również przed zawarciem umowy użyczenia.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. - Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny ...

Czy Spółce przysługuje prawo zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z administrowaniem budynkami mieszkalnymi ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Uza ...

Generowanie strony w 33 ms