Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: termin do wniesienia odwołania

Odniesienie się przez Sąd drugiej instancji do powołanego przez skarżącego przepisu Ordynacji podatkowej byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby łącznie z tym przepisem został przywołany - jako naruszony - przepis procedury ppsa. Takim przepisem w niniejszej sprawie mógł być art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ppsa poprzez wskazanie jego niezastosowania lub też art. 151 ppsa poprzez wykazanie jego błędnego zastosowania.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Konstantina S na postanowienie Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie podatku od towarów i usług za kwiecień 1999 r. Sąd l instancji ustalił, że podstawą zaskarżonego rozstrzygnięcia było uznanie przez organ podatkowy ...

Stwierdzone zostało, że awizowana przesyłka nie zawiera informacji doręczyciela o fakcie i miejscu pozostawienia zawiadomienia o pozostawieniu pisma, które wymagane jest przepisem art. 150 Ordynacji podatkowej. W przypadku, gdy okoliczności związanych z doręczeniem nie da się wyjaśnić w sposób nie budzący wątpliwości, wszelki wątpliwości winny być tłumaczone na korzyść strony.

Wyrokiem z dnia 28.10.2004 r., sygn. akt l SA/Po 1261/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił postanowienie Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 19.03.2002 r., nr II - 1/732/700/2001 w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 1996 r. oraz zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz ...

Generowanie strony w 42 ms