Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa sublicencyjna

Czy wypłata przez depozytariusza posiadaczom certyfikatów (papierów wartościowych) emitowanych przez Bank "X" SA dochodu z tych certyfikatów w postaci odsetek lub dyskonta, dokonywana ze środków przekazywanych depozytariuszom w tym celu przez Bank powoduje powstanie u depozytariuszy i wyłącznie u tych podmiotów statusu płatnika, a zatem powstanie obowiązku obliczenia, pobrania od posiadacza certyfikatu oraz wpłacenia we właściwym terminie organowi podatkowemu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty tych odsetek lub dyskonta posiadaczom certyfikatów ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Banku "X" S.A. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. Czy wypłata przez depozytariusza posiadaczom certyfikatów (papierów wartościowych) emitowanych przez Bank doch ...

Generowanie strony w 4 ms