Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udowodnienie

Podatnik we wniosku prosi o potwierdzenie prawidłowości, czy stosowany przez Niego sposób dokumentowania wydatków związanych z wizami wjazdowymi dla pracowników jest prawidłowy i wystarczający, aby uznać je za koszty uzyskania przychodów.

W dniu 7.12.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Podatnik wniosek ten uzupełnił pismem z dnia 30.12.2005r. oraz pismem z 24.01.2006r. Z przedstawionego w podaniu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca jest Spółką realizującą w ramach działalności transporty na terenie całej Europ ...

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, z tytułu jakiego - spośród niżej podanych zdarzeń - powstanie obowiązek podatkowy w eksporcie: a) data wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż towarów w wykonaniu eksportu, b) data fizycznego przekroczenia towarów przez granicę, c) data potwierdzenia przez właściwy urząd celny wywozu eksportowanych towarów poza obszar Wspólnoty, (przy czym Podatnik w tym momencie nie ma obiektywnej możliwości ustalenia tego zdarzenia), d) data powzięcia przez Podatnika informacji o punkcie b) na podstawie następujących dokumentów: oświadczenie odbiorcy eksportowanych towarów zawierające potwierdzenie odbioru towarów poza terytorium Wspólnoty; informacja z systemu NTCS o zamknięciu przez urząd celny procedury wywozu towarów; oświadczenie spedytora (przewoźnika) o dostarczeniu eksportowanych towarów do magazynów odbiorcy znajdujących się poza terytorium Wspólnoty; kopia listu przewozowego CMR, z treści którego wynika, iż towary wydano odbiorcy poza terytorium Wspólnoty, e) data powzięcia przez Podatnika informacji o punkcie c) na podstawie następujących dokumentów: oświadczenie odbiorcy eksportowanych towarów zawierające potwierdzenie odbioru towarów poza terytorium Wspólnoty; informacja z systemu NTCS o zamknięciu przez urząd celny procedury wywozu towarów; oświadczenie spedytora (przewoźnika) o dostarczeniu eksportowanych towarów do magazynów odbiorcy znajdujących się poza terytorium Wspólnoty; kopia listu przewozowego CMR, z treści którego wynika, iż towary wydano odbiorcy poza terytorium Wspólnoty; f) data otrzymania potwierdzenia przez właściwy urząd celny wywozu eksportowanych towarów poza obszar Wspólnoty.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 07.11.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.11.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie powst ...

Czy są w pełnej kwocie koszami uzyskania przychodu wydatki ponoszone na rzecz spółek z grupy kapitałowej, do której należy też Spółka, z tytułu wynagrodzenia za świadczone usługi: zarządzanie międzynarodowymi klientami koncernu, rozwój produktów międzynarodowych, koordynacja działań w ramach całego koncernu, doradztwo finansowe i personalne?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia prawidłowego sposobu wynagrodzenia za wykonanie prac związanych z budową obiektów biurowych, mieszkalnych lub mieszanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy należności wypłacone pracownikowi odpowiadające równowartości wydatków poniesionych przez niego z tytułu odbytej podróży służbowej, których nie można potwierdzić z powodu zagubienia dokumentów, podlegają zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy nieściągalną wierzytelność z roku 2003, która została zarachowana jako przychód należny można uznać za koszt uzyskania przychodu w 2009 roku, w którym Spółka otrzymała postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy można dokonać przelewu z osobistego konta męża od obydwojga rodziców, tj. męża i żony darowizny pieniężnej na rzecz córki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...


Zwolnienie podmiotowe – art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

1. Czy w przedstawionej sytuacji, nieodpłatne ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości, jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w przypadku nieodpłatnego ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości, która to czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, Gmina obciążając użytkownika nieruchomości kosztami wyceny, jest zobowiązana ww. czynność udokumentować fakturą VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 141 ms