Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: utrata prawa do odliczeniauzupełnić

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 15.12.2003 r. dotyczące skutków dokonania cesji na brata z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu informuje: Na podstawie art. 27a ust. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ...

Podatniczka w latach 1994–1996 korzystała z odliczeń od dochodu wydatków mieszkaniowych poniesionych na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej. W 2003 r. dokonała uzupełnienia wkładu budowlanego. Czy ma prawo do dokonania odliczeń z tytułu kontynuacji „ulgi mieszkaniowej”?

W latach 1992-1996 podatnicy, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 5, 5a i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 90, poz. 416 ze zm.) mieli prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe, w tym z tytułu wniesionego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej (art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. c). W roku 1997 ...

uzupełnić

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Mielcu, odpowiadając na zapytanie spółki z dnia 19.05.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.06.2003 r.) w sprawie udzielania informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o p ...

Spółka zawarła w 2000r. umowę dzierżawy budynku na okres 17 lat z możliwością dokonania w nim prac remontowo - adaptacyjnych z przeznaczeniem na cele handlowo - biurowo - usługowe. Od ponoszonych nakładów spółka odliczała podatek VAT. W styczniu 2004r. spółka zamierza podnająć kondygnacje budynku z jednoczesnym zakończeniem prac adaptacyjnych pozostałych kondygnacji na cele handlowo usługowe w celu dzierżawienia. Czy podatnik traci prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku podnajmu remontowanych nieruchomości?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, w odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 2.03.2004r) na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i us ...

Czy ulga z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej nabyta w 2001 roku daje prawo do odliczenia wydatków na budowę budynku mieszkalnego w 2003 roku?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16 grudnia 2003 r. (data wpływu do tut. Organu) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dot. ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej wyjaśni ...

Czy podatnik w przypadku kradzieży towarów, których zakup dokonany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej był związany w całości ze sprzedażą opodatkowaną będzie miał obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego zawartego w cenie zakupionych towarów?

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 17.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o wyjaśnienie kwestii, czy spółka w przypadku kradzieży towarów, których zakup dokonany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej był związany ...

Czy podatniczka nie utraci ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej, z której skorzystała w latach 1999 - 2002, jeśli wycofaną z kasy kwotę ( w styczniu 2004r. ) przeznaczy na kupno udziałów w domku jednorodzinnym od rodziców?

Stosownie do postanowień art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) podatnicy, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędno ...

Czy zachowam prawo do odliczenia kolejnych wydatków z tytułu wpłat na zakup lokalu mieszkalnego od developera dokonywanych od 2001r., w przypadku zmiany lokalizacji lokalu mieszkalnego ( w ramach tego samego developera )?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509), podatnikom którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust 1 pkt 1 lit. a-f ust ...

Generowanie strony w 9 ms