Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rok

Czy przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem i kontraktów menedżerskich są przychodami uzyskiwanymi z działalności wykonywanej osobiście, do których mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów na zasadach określonych dla stosunku pracy a do poboru zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 19% tytułem w/w przychodów zobowiązany jest zawsze pracodawca ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego złożonego przez Spółkę "X" w zakresie dotyczącym obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z ...

W jaki sposób należy określić rok rozpoczęcia inwestycji oraz jaką formę ma mieć oświadczenie o zakresie remontu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2006 r., który wpłynął w dniu 08.02.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat ...

Czy rok podatkowy jaki spółka wybrała dla potrzeb CIT ma znaczenie dla obowiązku skłądania deklaracji PIT-4?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych posiada rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy. Spółka stoi na stanowisku iż z tego względu do momentu zakończenia tego roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 01.01.2007r., będzie ona miała obowiązek składania deklaracji PIT-4. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego U ...

Czy jeśli Spółka otrzyma dywidendę do 30.09.2007r. to przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu stawką 19%, a jeśli po tym dniu to przychód ten będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka M. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) nieprzerwanie od 1999 posiada 46% udziału w kapitale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w Polsce. Zgodnie z podjętą przez zgromadzenie wspólników tej spółki zysk został przeznaczony na dywidendę. Bieżący rok podatkowy Spółki trwa od 01.10.2006r. do 30.09.2007r. W związku z powyższym ...


Czy Spółka prawidłowo interpretuje przepisy prawa podatkowego w zakresie ustalenia roku podatkowego 2007 i 2008 w związku ze zmianą roku obrotowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...

Czy Bank, jako podmiot sporządzający sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, nie dokonując odpisu z zysku za rok poprzedni na fundusz ogólnego ryzyka, uprawniony jest do rozpoznania w danym roku podatkowym kosztu uzyskania przychodów z tytułu rezerwy X w wysokości nie przekraczającej 1,5% niespłaconej kwoty kredytów i pożyczek pieniężnych pomniejszonej o kwotę kredytów i pożyczek pieniężnych, które zostałyby zaklasyfikowane do kategorii straconych według stanu na koniec poprzedniego roku obrotowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2007r., Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

Czy prezentowane stanowisko Spółki, zgodnie z którym: pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy Spółki trwa 13 miesięcy, począwszy od 01.01.2008 r. do 31.01.2009 r., zaś każdy kolejny rok obrotowy i podatkowy będzie trwał 12 miesięcy (i tak np. następny po przejściowym rok obrotowy i podatkowy będzie trwał od 01.02.2009 r. do 31.01.2010 r.) jest prawidłowe?Czy zmiana umowy Spółki, w kontekście powołanych przepisów podatkowych i ustalenia roku podatkowego i obrotowego wywiera skutek z chwilą podjęcia stosownej uchwały, czy jej rejestracji w KRS?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca powinien dokonać korekty przychodów w momencie wystawienia faktury korygującej, czy powinien dokonać tej korekty wcześniej, wracając do faktury pierwotnej, nawet jeżeli faktura dotyczy zakończonego roku obrotowego, np. korekt w roku 2008 do sprzedaży mającej miejsce w roku 2007?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy uwzględniając fakt, że rok podatkowy Spółki trwa od 1 września do 31 sierpnia Spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów danego roku kwoty środków przelewanych na konto ZFŚS 30 września i 31 maja w momencie dokonania tych przelewów, mimo że dotyczą one różnych lat podatkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 52 ms