Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz sekurytyzacyjny

1) Czy płatność otrzymana przez Spółkę od Funduszu zgodnie z postanowieniami Umowy subpartycypacyjej stanowi dla Spółki przychód w roku podatkowym, w którym następuje jej otrzymanie?2) Czy świadczenia przekazywane z tytułu Umowy na rzecz Funduszu (w tym realizowane przez zapłatę kwot należnych z tytułu sekurytyzowanych wierzytelności przez dłużników Spółki bezpośrednio na rzecz Funduszu) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym następuje ich zapłata?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie Podatnika ...

Czy usługi polegające na obsłudze, w ramach zawartej umowy, nabytych przez fundusz inwestycyjny sekurytyzowanych wierzytelności, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 02.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.01.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnie ...

Czy przy rozliczaniu ceny ze sprzedaży funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelności kredytowych, Bank powinien w pierwszej kolejności ustalić wynik na sprzedaży należności głównej (kapitału kredytu), a ewentualnie w dalszej kolejności alokować cenę sprzedaży wierzytelności do części dotyczącej odsetek oraz innych wydatków i opłat.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku, z dnia 16.08.2006r. (data wpływu do urzędu 18.08.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, czy przy rozliczaniu ceny ze sprzedaży fu ...

Czy usługi polegające na obsłudze wierzytelności sekurytyzowanych na rzecz Funduszu, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b §1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieni ...

czynności zarządzania aktywami w formie portfeli wierzytelności należących do funduszu inwestycyjnego wykonywane przez Spółkę na rzecz Funduszu to usługi podlegające zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Zwolnienie od podatku czynności polegających na obsłudze sekurytyzowanych wierzytelności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Zwolnienie od podatku czynności polegających na obsłudze sekurytyzowanych wierzytelności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Świadczone prze Bank usługi zarządzania wierzytelnościami zbytymi na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego podlegają zwolnieniu od podatku od towarów usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 12 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy w związku ze sprzedażą na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych tworzącego fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu udzielonych przez Bank kredytów i pożyczek odpisanych jako nieściągalne po uprzednim udokumentowaniu ich nieściągalności zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o pdop rozpoznanych jako koszt uzyskania przychodów, Bank będzie zobowiązany rozpoznać przychód podatkowy jeżeli sprzedaż nastąpi za cenę niższą niż niespłacona część kredytów i pożyczek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Zwolnienie od podatku VAT czynności polegających na obsłudze sekurytyzowanych wierzytelności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 143 ms