Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czyn zabroniony

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty przywłaszczonej przez byłego pracownika?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2000 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko Podatnika wyrażone we wniosku z dnia 04.10.2005 r. dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty na podstawie przedstawionego przez Spółkę st ...

Czy podlegają opodatkowaniu od osób fizycznych następujące świadczenia:1. odszkodowanie i renta dla małoletniej powódki, jako rekompensata szkody spowodowanej czynem niedozwolonym;2. naliczone odsetki prawomocnym wyrokiem sądowym od w/w świadczeń.

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 01.02.2007 r. postanawia: uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe. Uzasadnienie Stan faktyczny: Zgodnie z opisanym stan ...

Wnioskodawca stawia pytania, czy podlegają opodatkowaniu od osób fizycznych następujące świadczenia:1. odszkodowanie i renta dla małoletniej powódki, jako rekompensata szkody spowodowanej czynem niedozwolonym;2. naliczone odsetki prawomocnym wyrokiem sądowym od w/w świadczeń?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 01.02.2007 r. postanawia: uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za nieprawidłowe. Uzasadnienie Stan faktyczny: Zgodnie z opisanym s ...

Czy od wartości nienależnie pobranych przez pracownika kwot pieniężnych pochodzących z przestępstwa należy naliczyć podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy tak opisana szkoda w środkach obrotowych (towarach) może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 76 ms