Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek ryczałtowy

Jaką stawkę podatku ryczałtowego należy zastosować dla przychodów uzyskiwanych z działalności w zakresie sprzedaży hurtowej karburytów węglowych i grafitowych oraz wypełniaczy kokosowo - krzemionkowych wydobywanych z terenu poddzierżawy ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza ...

Czy zbycie ułamkowej części nieruchomości zakupionej prywatnie (poza działalnoscią gospodarczą w zakresie sprzedaży nieruchomości) będzie opodatkowane 10% podatkiem dochodowym ryczałtowym na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży tej nieruchomości?

Na podstawie art. 14a § 1-4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem o dokonanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, złożonym przez Podatnika w dniu 30.12.2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie wyjaśnia, iż stanowisko wyrażone we wniosku w części dot. podatku z odpłatnego ...

Czy wypłata równoważnika za remont mieszkania emerytom Służby Więziennej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 11 stycznia 2006 roku, ...

Sprzedałam z mężem segment postawiony na gruncie będacym w użytkowaniu wieczystym. Prawo do użytkowania gruntu nabyliśmy w 1984r., prawo do częściowego użytkowania w 1993r., a pozwolenie na użytkowanie w 2003r. Czy obowiązuje nas podatek 10 %ryczałtowany ze zbycia tej nieeruchomości w 2005r. ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w ...

Czy po zaprzestaniu prowadzenia działalności przez wspólnika spółki cywilnej i kontynuacji działalności przez drugiego wspólnika będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 24 ust. 3, art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek pani Agnieszki B. z dnia 20.01.2006 r. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

Czy po zaprzestaniu przez wspólnika spółki cywilnej prowadzenia działalności i kontynuacji działalności przez pozostałego wspólnika będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów(Dz. U. 152, poz. 147 ...

dotyczy zastosowania odpowiednich formularzy zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2005 (przychody z działalności gospodarczej, renty, odestek na lokacie w banku zagranicznym)

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 45 ust. 1 i 1a, art. 45b w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 30a ust. 1 pkt 3, art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pana Zbigniewa K., wniesioneg ...

Czy należy obniżyć zryczałtowany podatek z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z uwzględnieniem zwróconych kwot odsetek, od których we wcześniejszym okresie pobrano zryczałtowany podatek i przekazano na rachunek urzędu, za miesiące, w których likwidowane są lokaty przed terminiem ich zapadalności (w PIT-8A).

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 3 kwietnia 2006 r. znak: ZGK/28/2006 (data wpływu do urzędu: 7 kwietnia 2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 25 kwietnia 2006 r. znak: ZGK/39/2006 (data wpływ ...


Czy w przypadku zbycia przez podatnika nieruchomości, przed upływem 5 lat od jej nabycia, na rzecz Gminy Miasta Skierniewice, w związku z planowaną budową drogi, wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nieruchomości ?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a i art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawi ...

Generowanie strony w 155 ms