Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Francja

Jak należy opodatkować usługi związane z nieruchomościami położonymi na terenie Francji?

Pismem w dniu 06.01.2006r., Pan ..... zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług przedstawiając stan faktyczny: Podatnik oprócz usług handlowych prowadzi również działalność w zakresie wykonywania opracowań projektów graficznych różnych obiektów architektonicznych, zlokalizowanych na terenie Francji. Na ...

Czy przekazanie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dywidendy na rzecz udziałowca (posiadającego 100% udziałów, którym jest fundacja, prowadząca działalność pożytku publicznego i deklarująca, że dywidenda ta zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych, które zawierają się w definicji działalności pożytku publicznego jest wolna od zryczałtowanego podatku dochodowego?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż !00% udziałowcem Spółki jest Fundacja, która prowadzi działalność pożytku publicznego.Za 2005 rok Spółka osiągnęła zysk, który po odliczeniu obowiązkowych obciążeń wynosi 372 340,56zł (zysk netto). Spółka planuje przekazać wymieniony zysk netto w postaci dywidendy na rzecz udziałowca - Fundacji. Na podstawie art. 26 ust. 1a ustawy o podatku ...

Czy rozliczenie dochodów uzyskanych w Polsce i we Francji powinno nastąpić oddzielnie w każdym z tych państw w związku z przeniesieniem rezydencji podatkowej do Francji w trakcie roku?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 20.06.1975 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu ...


Przez jaki okres w roku podatkowym przedsiębiorstwo prowadzące prace we Francji podlegać będzie polskiemu ustawodawstwu (załatwianie wszelkich spraw oraz odprowadzanie zaliczek i podatków do polskiego urzędu skarbowego). W jakim okresie w roku podatkowym, pracownicy będą podlegać polskiemu ustawodawstwu (podatek dochodowy będzie obliczany, pobierany i odprowadzany do polskiego urzędu skarbowego zgodnie z polskim prawem podatkowym).

Działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 w związku z art. 14b § 3, art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), Minister Finansów uchyla interpretację, przedstawioną we wniosku, w części dotyczącej opodatkowania dochodów pracowników oddelegowanych do pracy we Francji oraz uznaje za prawidłowe w części dotyczącej o ...

Czy w związku z przeniesieniem rezydencji podatkowej do Francji za 2005 r. podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz ...

W jakiej wysokości podatek dochodowy powinnna zapłacić osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania we Francji od dywidendy wypłaconej przez polską spółkę?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 20.06.1975 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu ...

Czy jest możliwe zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce od samego początku trwania umowy o pracę w sytuacji, gdy pewne jest, że oddelegowany pracownik będzie świadczył pracę we Francji przez ponad rok?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 20.06.1975 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu ...

Czy emerytura wypłacana z Francji na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 20 czerwca 1975 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od doch ...

Czy w związku z umową o pracę i pobytem na terenie Francji od dnia 1.11.2005r. będę francuskim rezydentem podatkowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20-06-2006 r. uzupełnionego pismami z dnia 24-07-2006r. i 26-07-2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa ...

Generowanie strony w 33 ms