Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: weryfikacja

czy jako nabywca towarów i usług jestem obowiązany do weryfikacji stawki podatku VAt na fakturze otrzymanej od nabywyc?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany:#61623; postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 06.12.2005r ...

Czy Wnioskodawca w zakresie weryfikacji rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2006 r. (data wpływu do US 12.05.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 03.07.2006 r. (data wpływu do US 04.07.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie - czy Wnioskodaw ...

Czy nałożony obowiązek weryfikacji rocznych raportów należy traktować jako zadanie nałożone przepisami prawa, do realizacji których Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został powołany i w związku z tym czynności te nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2006 r. (data wpływu do Urzędu 10.07.2006 r.) złożonego przez Jednostkę w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

1. Czy z tytułu świadczenia przedmiotowych usług (tj. weryfikacji rocznych raportów), Jednostka jest podatnikiem podatku VAT zobowiązanym do rozliczania tego podatku oraz czy i jaki wpływ mają zawarte umowy cywilnoprawne na obowiązek rozliczenia przez Jednostkę podatku VAT? 2. Jednocześnie w przypadku gdy Jednostka będzie podatnikiem zobowiązanym do rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia przedmiotowych usług, wątpiwości Podatnika dotyczą również zasad ustalania obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania oraz określenia właściwej stawki VAT na świadczone usługi.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 6, art. 29 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku Jednostki, z dnia 9.05.2006 r. o udzielenie pisem ...

Zapytanie dotyczy momentu od jakiego zaczyna obowiązywać zmiana interpretacji .

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216§ 1 , art. 14a§1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity-Dz.U Nr 8 poz 60 z 2005r. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w pismie z dnia 09.10.2006.( wpływ do tut. Urzędu 10.10.2006) w sprawie stosowania przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, w zakresie momentu od którego zaczyna ...

Czy nałożony obowiązek weryfikacji rocznych raportów należy traktować jako zadanie nałożone przepisami prawa, do realizacji których Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został powołany i w związku z tym czynności te nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 213 § 2, § 3, § 4, art. 216-219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2006 r. (data wpływu do Urzędu 10.07.2006 r.) złożonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie udziele ...

Czy przytoczone we wniosku okoliczności mogą być uznane przez organ podatkowy za uzasadnioną przyczynę ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego jako znacznie odbiegającej od jego wartości rynkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 48 ms