Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: awizo

Stwierdzone zostało, że awizowana przesyłka nie zawiera informacji doręczyciela o fakcie i miejscu pozostawienia zawiadomienia o pozostawieniu pisma, które wymagane jest przepisem art. 150 Ordynacji podatkowej. W przypadku, gdy okoliczności związanych z doręczeniem nie da się wyjaśnić w sposób nie budzący wątpliwości, wszelki wątpliwości winny być tłumaczone na korzyść strony.

Wyrokiem z dnia 28.10.2004 r., sygn. akt l SA/Po 1261/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił postanowienie Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 19.03.2002 r., nr II - 1/732/700/2001 w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 1996 r. oraz zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz ...

Kwestia uznania czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym został spełniony warunek o prawidłowym zawiadomieniu dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 89a ust. 1 oraz możliwości dokonania korekty podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy w świetle art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe jest obniżenie podatku od towarów i usług należnego o kwotę wynikająca z korygujących faktur VAT, w miesiącu, w którym wystąpi jedno z następujących zdarzeń: 1. Wnioskodawca otrzymał pocztowe zwrotne potwierdzenie doręczenia Firmie Y korygujących faktur VAT; 2. Wnioskodawca otrzymał zwrot pocztowej przesyłki poleconej z adnotacja „zwrot - nie podjęto w terminie”, a przesyłka została wysłana na adres Firmy Y.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 51 ms