Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykreślenie z rejestru


Uznania wnioskującego za podatnika podatku od towarów i usług.

W dniu 07.04.2004 r. wpłynęło do Naczelnika Urzędu Skarbowego zapytanie złożone przez Instytut ... w zakresie: uznania wnioskującego za podatnika podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Instytut ... jest zakładem Instytutu ... w ... samodzielnie sporządzającym bilans, który rejestracji w zakresie podatku od ...

Spółka, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik VAT UE - na podstawie art. 97 ustawy o podatku od towarów i usług, za II oraz III kwartał 2004r. złożyła w urzędzie skarbowym „zerowe” informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach i dostawach towarów. W związku z powyższym Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi, czy w przedmiotowej sytuacji zostanie wykreślona z rejestru podatników VAT UE ?

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym ...

dotyczy składania informacji kwartalnych z transakcji wewnątrzwspólnotowych

T. zwróciła się z zapytaniem dotyczącym składania informacji kwartalnych z transakcji wewnątrzwspólnotowych. Przedstawiając zapytanie spółka podała, iż ma wątpliwości czy w związku ze świadczeniem usług transportowych (dostawa usług) ma obowiązek sporządzać informacje kwartalne z wewnatrzwspólnotowych dostaw. Spółka nadmienia, iż jest firmą transportową, która świadczy usługi transportowe w tym ta ...

Którą datę należy uznać za datę zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przekształconej w sytuacji, gdy spółka akcyjna została wpisana do KRS postanowieniem z dnia 24.09.2004 r. (doręczone 30.09.2004.), a spółka z o.o. została wykreślona z KRS postanowieniem z dnia 05.10.2004 r. (doręczone 14.10.2004.)?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej w piśmie z dnia 19 października 2004 r. Jak wynika z pisma Spółka przekształciła się ze spółki z ograniczoną ...

W sprawie opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach masy upadłości …, w sytuacji gdy syndyk kontynuuje działalność upadłegow, w którym momencie dokonać zgłoszenia likwidacji działalności gospodarczej – z chwilą uprawomocnienia orzeczenia sądu pozbawiającego prawa prowadzenia działalności gospodarczej, czy też z chwilą uprawomocnienia decyzji organu ewidencyjnego o wykreśleniu osoby fizycznej z ewidencji działalności gospodarczej.

W dniu 29.09.2004r. wpłynął do tutejszego organu wniosek Pana w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedmiotowy wniosek został przesłany do tutejszego organu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu w celu udzielenia odpowiedzi w części dotyczącej podatku od towarów i usług. W analizowanym wniosku wyjaśnia Pan, iż Sąd Rejonowy w ... XIII ...

czy żona po wystąpieniu z firmy prowadzonej dotychczas na imię obojga małżonków zobowiązana jest do płacenia podatku, jeśli tak to jakiego

W związku z koniecznością zmiany formy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, z firmy prowadzonej dotychczas wspólnie przez małżonków występuje żona. Między małżonkami nie była zawarta umowa spółki cywilnej ani inna umowa określająca współpracę. Po wystąpieniu z firmy żona nie będzie prowadzić innej działalności gospodarczej.Podatnicy stają na stanowisku, że rezygnacja żony z prowadzenia dz ...

Na jaki dzień należy zamknąć księgi rachunkowe i ustalić wynik finansowy przejmowanej spółki z o.o.?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ...

Czy likwidator spółki ustanowiony aktem notarialnym jest uprawniony do złożenia bilansu jej zamknięcia, związanej z tym ostatecznej likwidacji połączonej z wykreśleniem z rejestru podatników?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2005r. (wpływ 17.02.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej uprawnienia likwidatora spółki ustanowionego aktem notarialnym, do złożenia bilansu jej z ...

Czy podatnik jest uprawniony do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w sytuacji gdy został już wykreślony z rejestru podatników podatku VAT?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 30.05.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 20.05.2005 r. nr PP-1/443-45/05/123/154329/123/mk w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ...

Generowanie strony w 62 ms