Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oświadczenie woli

Czy po odstąpieniu od umowy renty i przeniesieniu własności nieruchomości, 5 letni termin, biegnie od daty pierwotnego nabycia czy też od odstąpienia od umowy renty i przeniesienia własności?

Zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas ...

Czy ma podatniku ciąży obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania darowizny od osoby, o której mowa w art. 82 K.C.?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2005 r. (uzupełnionego w dniu 07.04.2006 r.)w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podat ...

Czy oświadczenie woli złożone pod wpływem błędu przy sprzedaży nieruchomości w 2003r. będzie skutkowało opodatkowaniem 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przy sprzedaży nieruchomości w 2006r.?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 z późn.zm.), art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) , oraz art. 28 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. z 2000r. Dz. U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art. 88 ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny ( D ...

Czy przedstawiony sposób prowadzenia i dokumentowania sprzedaży gazu uprawnia do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 15 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Celnej w Kielcach, działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.07.2006r., wniesionego na postanowienie Nr 341000-RPA-911-6/06 wydane w dniu 10.07.2006. przez Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach uznając ...

Podatnik ma wątpliwości, czy prawidłowym jest wystawienie przez Spółkę faktury VAT korygującej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej oświadczenia korygującego dane zawarte w pierwotnie złożonym oświadczeniu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 03 lutego 2006 r., który do tut. organu wpłynął dnia 06 lutego 2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Czy organ, dokonując ustalenia treści czynności prawnej, na podstawie art. 199a ustawy Ordynacja podatkowa winien uwzględnić zgodny zamiar stron cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności (zawarcie przez Wnioskodawcę z rodzicami umowy określonej przez strony jako umowa darowizny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

Opodatkowanie kwoty pieniężnej przyznanej na podstawie ugody sądowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 21 ms