Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nabycie spadku

Czy w związku z obowiązkiem uregulowania należności podatkowych z tytułu nabycia spadku po zmarłej matce możliwe jest rozliczenie tylko tej części, która ma uregulowany status własnościowy, a odnośnie nieruchomości rolnej po przeprowadzeniu nowego postępowania spadkowego?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.02.2006r., stwierdza, iż obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstały z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spa ...

Czy datą nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy tj. 2004 r. czy też data uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego o nabyciu praw do spadku i czy w opisanym przypadku będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) obowiązujące do dnia 31.12.2006 r., czy przepisy obowiązujące od 01.01.2007 r.?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.06.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie poda ...

Wniosek dotyczy opodatkowania sprzedaży gruntu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Sprzedaż przez Gminę Ł. towarów nabytych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przekazanie zaś w formie darowizny przedmiotowych ruchomości nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy w zaistniałym stanie, na gruncie przepisów art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jak również na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy ją zmieniającej w zw. z jej art. 4 ust. 4 podatnik może skorzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 4a ust. 1 znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w ...

Czy dokonując sprzedaży budynku mieszkalnego (bądź jego części lub udziału w tym budynku) Wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w i ...

Czy w myśl obowiązujących przepisów podatkowych dokonanie zamiany mieszkań jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też podlega temu podatkowi na zasadach obowiązujących w 2007 r. ? Czy nabycie spadku zwalnia Wnioskodawcę od podatku dochodowego w momencie zamiany w przypadku opłacenia podatku od spadków i darowizn jeśli jego nabycie nastąpiło przed 01.01.2007 r. ? Czy przy sprzedaży mieszkania, które Wnioskodawca nabył w drodze zamiany, jego wartość wykazana w akcie notarialnym stanowi jego koszt sprzedaży?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Ustawa o podatku od spadków i darowizn: ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn – stosowanie przepisu art. 16 ust. 3 tejże ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy wystąpi obowiązek podatkowy w 2008 roku z tytułu sprzedaży nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Nabycie spadku po 12 maja 2006r. a możliwość skorzystania ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązującego po 01 stycznia 2007r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 4 ms