Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieruchomość rolna

Czy w związku z obowiązkiem uregulowania należności podatkowych z tytułu nabycia spadku po zmarłej matce możliwe jest rozliczenie tylko tej części, która ma uregulowany status własnościowy, a odnośnie nieruchomości rolnej po przeprowadzeniu nowego postępowania spadkowego?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.02.2006r., stwierdza, iż obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstały z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spa ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości, która wejdzie w skład posiadanego przez Państwo gospodarstwa rolnego

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu - 16.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...

Czy dochód z dzierżawy gospodarstwa rolnego na cele działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 2 ust. 2 i 4, art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.12.2005 r., uzupełnionego w dniu 20.02.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej int ...

W jakich sytuacjach ma zastosowanie zwolnienie określone w art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dn. 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. z 2005r., Nr 41, poz. 399, ze zm.) przeniesienie własności nieruchomości, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów sprzedaży, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, darowizny (w części dotyczącej przejęcia przez ob ...

Jak opodatkować grunty podatkiem rolnym w przypadku ich dzierżawy, najmu, zarządu lub używania bez tytułu prawnego?

POSTANOWIENIE Wójt Gminy G. działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2006 r. (data wpływu 06.02.2006 r.) znak IN-224-19/06 uzupełnionego pismem z dnia 23.02.2006 r. (data wpływu 06.03.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Czy umowa sprzedaży na podstawie, której podatnik nabędzie udział wynoszący 1/2 część we własności nieruchomości, która stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 09.05.2006r.(wpływ do tut.Urzędu Skarbowego w dniu 11.05.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod ...

Jaki jest podatek od czynności dział spadku w sytuacji kiedy kwota spłaty została rozdzielona na 4 raty, na razie otrzymałem 1 ratę? Proszę o wyjaśnienie kto powinien zapłacić podatek. Przedmiotem działu spadku jest gospodarstwo rolne.

Na podstawie art. 14a par.4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8, poz.60 z 2005r. tekst jedn. ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany postanawia:- uznać stanowisko strony za słuszne. W dniu 25.04.2006r. do tut. Organu podatkowego wpłynęło zapytanie strony w sprawie interpretacji prawa podatkowego, w temacie powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności c ...

Pytanie dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży części nieruchomości rolnej, nabytej w drodze darowizny.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1, §3, §4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z dnia 21.04.2006r. (data wpływu do organu podatkowego - 25.04.2006r.) uzupełnionego w dniu 23.05.2006r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego do ...

Pytanie dotyczy zwolnienia z opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postanowienie Na podstawie art.14a §1, §3 i §4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... z dnia 02.03.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania przychodów ze sprzedaży ...

Czy dostawa gruntu, który w studium zagospodarowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy znajduje się w strefie zabudowy miejskiej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej, tj. 22%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać s ...

Generowanie strony w 22 ms