Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakres pełnomocnictwa

Podatnik zapytuje, czy pełnomocnik Spółki ustanowiony do jej reprezentowania przed organami podatkowymi, może podpisywać formularz identyfikcyjny/aktualizacyjny NIP-2?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie właściwości "wyspecjalizowanych" urzędów skarbowych w indywidualnej sprawie Po ...

Pytanie dotyczy składania przez wnioskodawcę deklaracji podatkowych podpisanych przez osoby z zarządu lub pracowników spółki, której wnioskodawca udzielił pełnomocnictwa.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 06.01.2006r. (data wpływu do Urzędu 06.01.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.: składania przez wnioskodawcę deklaracji podatkowych pod ...

dotyczy reprezentacji podatnika - osoby prawnej przez prokurenta samoistnego w rozumieniu przepisów art. 109 - 109 kodeksu cywilnego w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych podatnika przed organami podatkowym

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 14.12.2005 r. (...) dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej reprezentacji podatnika - osoby prawnej przez prokurenta samoistnego w rozumieniu przepisów art. 10 ...

Kto może być pełnomocnikiem podatnika do celów podatkowych i jaki zakres tego pełnomocnictwa jest możliwy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 25.05.2006r. w sprawie pełnomocnictwa. U Z A S A D N I E N I E W dniu 25.05.2006r. zwrócił się Pan z pytaniem, kto może być pełnomocnikiem ...

Czy urząd skarbowy może kwestionować zakres udzielonego doradcy podatkowemu pełnomocnictwa, a tym samym może kwestionować czynności wykonywane przez tego pełnomocnika w imieniu podatnika? Czy ewentualne kwestionowanie czynności pełnomocnika powinno odbywać się przy zastosowaniu procedury podatkowej czy też w dowolnej formie?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 25.05.2006r. w sprawie kwestionowania zakresu udzielonego doradcy pełnomocnictwa. U Z A S A D N I E N I E W dniu 25.05.2006r. zwrócił się ...

Czy upoważnienie udzielone przez adwokata aplikantowi adwokackiemu do zastępowania go przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej nie podlega opłacie skarbowej.

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Katowice działając na podstawie art. l4a § 1, § 3 i § 4, art. l4b § 1, § 2 i §7, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U z 2005r. Nr 8, poz. 60 zpóźn. zm./ w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U Nr 225, poz. 1635/ oraz art. 77 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze IDz.U z 200 ...

Występowanie w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest szeregiem czynności pełnomocnika, do których może dojść dopiero w następstwie skutecznego wniesienia skargi kasacyjnej sporządzonej przez uprawniony podmiot. Przy odmiennym założeniu strona wnosząca skargę kasacyjną mogłaby zostać narażona na skutki prawne skargi kasacyjnej zawierającej zarzuty sformułowane niezgodnie z jej wolą.

Wyrokiem z dnia 8.02.2007 r. sygn. akt l SA/Rz 24/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę spółki z o.o. M w likwidacji na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 1.06.2006 r., nr IS.I/2-43610-1/06 w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Od wyroku tego pełnomocnik spółki M., doradca podatkowy Marcin R ...

Dotyczy interpretacji przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika oraz przy użyciu faksymile.

W dniu 18.10.2006 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Spółki z prośbą o podanie podstawy prawnej twierdzenia, że Organ podatkowy ma prawo do zakwestionowania i żądania podpisu podatnika gdy:Deklaracja podatkowa została podpisana przez pełnomocnika ustanowionego w trybie art. 136 Ordynacji podatkowej.Deklaracja podatkowa została w miejscu podpisu podatnika ostemplowana faksymile. Z treści złożonego w ...


Spółka jest podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur elektronicznych w imieniu Dostawcy, dokumentujących transakcje zawierane z Nabywcą. W konsekwencji, Dostawca, pomimo iż fizycznie nie będzie wystawiał faktur (będzie to robił pełnomocnik — Spółka, która będzie również je przechowywać), będzie spełniał wymogi dotyczące fakturowania, w tym m.in. dotyczące terminowości wystawiania faktur, przechowywania oraz ich poprawności formalnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Generowanie strony w 1780 ms