Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: międzynarodowe standardy rachunkowości

Czy w oparciu art.38 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Bank ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wysokość rezerw celowych na ekspozycje kredytowe obliczonych na zasadach i w równowartości wynikającej z przepisów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków - w przypadku gdy prowadzi w tym celu oddzielną, odrębną od ewidencji księgowej opartej na MSR, ewidencję rezerw celowych na ekspozycje kredytowe?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku Banku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie ? biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: ...

Pytanie dotyczy prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych na ekspozycje kredytowe obliczone na zasadach i w równowartości wynikających z przepisów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków - w przypadku prowadzenia ewidencji rezerw celowych na ekspozycje kredytowe, odrębnej od ewidencji księgowej opartej na MSR.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 03.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.03.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przych ...

czy prawidłowe jest stanowisko Banku, że w związku z wdrożeniem przez Bank zasad rachunkowości określonych przez MSR rezerwa IBNI utworzona w roku 2005 r na poniesione lecz nieudokumentowane ryzyko kredytowe stanowi w okresie przejściowym roku 2005 koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości utworzonej kwoty rezerwy zgodnie z MSR, oraz, czy w latach następnych kosztem uzyskania przychodu będą kwoty przyrostu tej rezerwy odnoszące się do poszczególnych lat ich tworzenia.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku Banku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz ...

Pytanie dotyczy prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących dokonanych zgodnie z MSR w wysokości rezerw celowych na ekspozycje kredytowe, obliczonych na zasadach i w równowartości wynikającej z przepisów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, w przypadku gdy w tym celu Bank prowadzi oddzielną, odrębną od ewidencji księgowej opartej na MSR, ewidencję rezerw celowych na ekspozycje kredytowe.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 17.05.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.05.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przycho ...

Czy w sytuacji, gdy w okresie poprzednim część rezerwy nie została uznana za koszt uzyskania przychodów, ze względu na przekroczenie kwoty odpisu aktualizującego, będzie mogła zostać zaliczona do kosztów podatkowych okresu bieżącego, a jeżeli tak, to co będzie jeżeli okresy te wypadną w innych latach podatkowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku, z dnia 04.04.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 06.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. 1)czy w sytuacji, gdy w okresie poprzednim część ...

Czy w momencie przejścia na MSR kwoty rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw w bilansie, uznanych uprzednio jako koszty uzyskania przychodów, dokonane wyłącznie ze względu na zmianę metody kalkulacji ich poziomu (przejście na zasady wynikające z MSR), Bank powinien zaliczyć przychody podatkowe, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku, z dnia 04.04.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 06.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. 1)czy w momencie przejścia na MSR kwoty rozwiąza ...

Wątpliwości Banku budzi ustalenie, w jakiej wartości Bank uprawniony jest do wykazania kosztu uzyskania przychodów w sytuacji, gdy kwoty dokonanych odpisów aktualizujących utworzonych zgodnie z MSR nie są równe kwotom rezerw celowych, utworzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.12.2003r.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z ...

W jakiej wartości, mając na uwadze brzmienie art. 38b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Bank sporządzający sprawozdania finansowe zgodnie z MSR uprawniony jest do wykazania kosztu uzyskania przychodu w przypadkach, gdy kwoty dokonanych odpisów aktualizujących nie są równe wartości kwot rezerw celowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku, z dnia 16.08.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 25.08.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w jakiej wartości, mając na uwadze brzmienie ar ...

Czy odpisanie z bilansu zgodnie z MSR należności z tytułu kredytów (pożyczek) i przeniesienie ich do ewidencji pozabilansowej wraz z utworzonymi na nie odpisami aktualizującymi jest neutralne podatkowo i po spełnieniu w późniejszym okresie przesłanek uprawdopodobnienia lub udokumentowania nieściągalności wierzytelności, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Bank będzie miał prawo zaliczyć odpisy aktualizujące lub wierzytelności odpisane jako nieściągalne do kosztów uzyskania przychodów?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że począwszy od 01.01.2005r. Bank sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (w skrócie MSR). Stosując MSR, na udzielone kredyty Bank tworzy odpisy aktualizujące. Banki, sporządzające sprawozdania finansowe na podstawie polskich standardów rachunkowości, mogą dokonywać przeniesienia do ewidencji pozab ...

Czy odpisanie z bilansu zgodnie z MSR należności z tytułu kredytów (pożyczek) i przeniesienie ich do ewidencji pozabilansowej wraz z utworzonymi na nie odpisami aktualizującymi jest neutralne podatkowo i po spełnieniu w późniejszym okresie przesłanek uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności określonych w art. 16 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Bank będzie miał prawo zaliczyć odpisy aktualizujące do kosztów uzyskania przychodów?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie przepisów ustawy z dn.29.09.1994r. o rachunkowości Bank sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (w skrócie MSR). Stosując MSR, na u ...

Generowanie strony w 10 ms