Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zdolność procesowa

1. Postępowanie dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości może być wszczęte i dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu. Oznacza to, że z dniem ogłoszenia upadłości upadły utracił legitymację do występowania w sprawach dotyczących masy upadłości. Legitymację tę z mocy prawa nabył natomiast syndyk masy upadłości. Skarżący był upadłym wobec czego nie był uprawniony do reprezentacji masy upadłości przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Masę upadłości powinien zatem reprezentować syndyk. On też powinien być powiadomiony o toczącym się postępowaniu sądowym i wezwany do reprezentowania interesu masy upadłości jako strona tego postępowania. Tymczasem syndyk masy upadłości nie był powiadomiony przez sąd administracyjny I instancji o postępowaniu, a w konsekwencji nie wezwano go do uiszczenia wpisu sądowego. 2. Brak legitymacji formalnej upadłego w postępowaniu sądowym nie może być utożsamiany z brakiem po jego stronie zdolności procesowej. Zdolność procesowa nie jest bowiem uprawnieniem do występowania w charakterze strony w konkretnej sprawie, lecz ogólną kwalifikacją podmiotu polegającą na tym, że może on osobiście podejmować czynności procesowe.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 29 marca 2004 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygnaturze akt SA/Sz 1637/2000, odrzucił skargę Stefana O o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 17 października 2001 roku, sygnatura akt jak wyżej, w przedmiocie podatku dochodowego od osób f ...

Przy wznowieniu postępowania Sąd powinien mieć na uwadze treść art. 62 prawa upadłościowego. Stanowi on, że postępowanie w sprawie, wszczętej przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem upadłości o wierzytelność, która ulega zgłoszeniu do masy, może być podjęte przeciwko syndykowi, jednak tylko w tym przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym sędzia-komisarz nie uznał wierzytelności albo gdy na skutek sprzeciwu sąd odmówił uznania.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 29 marca 2004 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygnaturze akt SA/Sz 906/99, odrzucił skargę Stefana O o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 20 września 2000 roku, sygnatura akt jak wyżej, w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postę ...


Generowanie strony w 8 ms