Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług

Podatek od towarów i usług

W nawiązaniu do pisma tut. Urzędu Nr OG 005/5/03/PP1/443/8/03 z dnia 17.02.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach prostuje jego treść w zakresie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej. W powyższym piśmie określono, iż przyłączenie instalacji jest nieodpłatne. Natomiast od 1 stycznia 1998 r. obowiązują zasady odpłatnego rozliczania tych przyłączy. Przyłączenie instalacji do sieci el ...

Czy podlega opodatkowaniu VAT sprzedaż towarów poza terytorium RP ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.), w związku z pismem złożonym w dniu 20.01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towaró ...

Opodatkowanie podatkiem VAT opłaty paliwowej jaką zobowiązani są zapłacić z tytułu sprzedaży gazu dystrybutorzy.

Dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty paliwowej. Działając zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia co następuje: -opłata paliwowa jaką dystrybutor gazu jest obowiązany zapłacić z tytułu sprzedaży gazu wykorzy ...

Opodatkowanie podatkiem VAT dla usług:- odpłatnego sporządzania posiłków dla innego Domu Pomocy Społecznej- odpłatnego świadczenia usług pralniczych dla innego DPS – sprzedaży posiłków dla pracowników DPS - zapewnienia mieszkańcom DPS lekarstw.

dotyczy: zapytania z dnia 29.07.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w sprawie stawki podatku dla świadczonych przez DPS usług: przygotowywania posiłków, pralniczych na rzecz innego DPS, dla sprzedaży posiłków w stołówce DPS na rzecz pracowników, dla sprzedaży lekarstw mieszkańcom DPS w kwocie ponad limit określony w ustawie o pomocy społecznej. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie d ...

Podatkowe skutki wykorzystania komputera wraz z oprogramowaniem w działalności na podstawie umowy użyczenia.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż Kółko Rolnicze zamierza zastosować komputerową formę prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia zawartej między Kółkiem a zatrudnioną księgową, która jest w posiadaniu komputera oraz licencji użytkownika programu księgowego. Zapytanie brzmi: czy możliwe jest wykorzystanie takiej formy umowy i jakie warunki należ ...

uzupełnić

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem z dnia 20.11.2003 r. dotyczącym wniesienia w formie aportu przedsiębiorstwa spółki jawnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu informuje: Nie podlegają pod przepisy ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (D.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2003 r. (wpływ 1.12.2003 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje: Ustawie z dnia 8.01.o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie podlegają czynności, których przedmiotem nie są towary oraz ...

- dotyczy podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowego.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje: Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i ...

- w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego udostępniania pracownikom Nadleśnictwa pojazdów służbowych wykorzystywanych przez nich do dojazdów do pracy i miejsca zamieszkania.

Odpowiadając na pismo z dnia 28.10.2003 r. (data wpływu do US 30.10.2003 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego udostępniania pracownikom Nadleśnictwa pojazdów służbowych wykorzystywanych przez nich do dojazdów do pracy i miejsca zamieszkania, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja poda ...

Czy wydatek dokumentowany rachunkiem za przyłączenie do sieci gazowej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi budowlanej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2003 r. (uzupełnione na wezwanie w dniu 5.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ...

Generowanie strony w 5 ms