Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: barter

Zdaniem Podatnika ma on prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT, wynikającego z faktury zakupu samochodów osobowych (przeznaczonych do odsprzedaży). Według Podatnika z powodu, że zawarte w art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług wyrażenie nie zostało przez ustawodawcę wyjaśnione, aby wypełnić powyższy warunek wystarczy sam fakt dokonywania obrotu tymi samochodami.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 05.10.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 04.10.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do ...

Czy nabywane przez Spółkę usługi reklamowe w ramach umów barterowych stanowią koszty reklamy i reprezentacji publicznej czy niepublicznej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 19.07.2006 roku (wpływ do tut. Organu 24.07.2006 r.) uzupełniony 06.09.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o ...

Czy w przypadku umów barterowych wartością przychodu, w rozumieniu art. 12.1 ustawy o pdop, jest rynkowa wartość świadczenia, czy też jest możliwe ustalenie wartości świadczenia (jako wartości umowy) po obniżeniu jej o udzielone wzajemne rabaty np. z tytułu stałej współpracy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie z dnia 31.03.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 29.04.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie, czy w przypadku umów barter ...


Zapytanie Spółki dotyczyło kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku transakcji barterowych z kontrahentami zagranicznymi, których przedmiotem są usługi udzielenia licencji na treść (artykuły prasowe) do serwisów w portalu Spółki w zamian za które Spółka świadczy usługi promocyjno-reklamowe.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku bez znaku z dnia 16.04.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.04.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa po ...

Czy istnieje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie sprzętu i innych artykułów - celem przekazania ich szkołom, jako uiszczenie należności za wynajem sal edukacyjnych - w związku z przeprowadzanymi kursami edukacyjnymi, stanowiącymi podstawowe źródło przychodu Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Mi ...

Wnioskodawca zakupił trzy działki rolne, a następnie w 2008 r. podzielił je na cztery działki. W 2010 r. Zainteresowany chce zbyć dla dewelopera trzy działki z czterech, w zamian za wybudowanie na pozostałej działce domu dla Wnioskodawcy. Transakcja notarialna będzie bezgotówkowa. (opodatkowanie, stawka podatku, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług reklamowych związanych z organizacją imprezy organizowanej w ramach zadań własnych gminy na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy Wnioskodawca ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT przy realizacji powyższego zadania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Opodatkowanie, stawka, podstawa opodatkowania – dla zamiany prawa wieczystego użytkowania gruntów należących do Gminy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 18 ms