Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: integracja

Czy świadczenia z ZFŚS na rzecz pracowników w postaci spotkań integracyjnych i imprez sportowo-rekreacyjnych skutkują powstaniem przychodu u tych pracowników?

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, iż Spółka w trakcie roku organizuje dla pracowników wyjazdy integracyjne mające formę imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie kraju, spotkania integracyjne w lokalach gastronomicznych oraz przyjęcia okolicznościowe w siedzibie Spółki. Organizowane wyjazdy i spotkania mają na celu integrację zespołu, tworzenie dobrej atmosfery w firmie, a w ko ...

Czy wydatki ponoszone na organizację spotkań integracyjnych ze środków obrotowych spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Jak wynika ze stanu faktycznego prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej. Spółka organizuje dla swoich pracowników imprezy integracyjne o różnym charakterze. Spotkania te finansowane są ze środków obrotowych Spółki.Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dohodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania p ...

Czy stanowią koszty uzyskania przychodu wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych i integracyjnych dla członków rodzin pracowników sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 20 ...

Czy wydatki na imprezy integracyjne pracowników sfinansowane ze środków obrotowych firmy są kosztem uzyskania przychodu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ?

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 21.02.2007 r. wpłynął do tut. urzędu ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem czy wydatki na alkohol stanowiący poczęstunek na spotkaniu pracowniczym z okazji Świąt i Nowego Roku mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?

Postanowienie Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z 27 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ...

Czy z tytułu uczestnictwa pracowników i ich rodzin w imprezie integracyjnej powstał po styronie uczestnicków przychód?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka Sp. z o.o. (dalej Spółka) zawarła umowę o zorganizowanie imprezy integracyjnej dla jej pracowników przez podmiot zewnętrzny. Celem imprezy było zintegrowanie pracowników Spółki oraz promowanie wzorców zachowań określanych przez Spółkę jako właściwe, przyczyniające się do poprawy organizacji pracy oraz wzmocnienia zewnętrznego wizerun ...

Czy wydatki na spotkanie organizacyjne i integracyjne członków Zrzeszenia stanowią koszty uzyskania przychodów?

Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 ze zm.) i ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.), określającej zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów i ich związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków p ...

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z budową boiska piłki nożnej i kortu tenisowego finansowanych ze środków obrotowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

1. Czy wydatki związane z wynajęciem sali i usługami gastronomicznymi na spotkanie integracyjne dla pracowników stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki? 2. Czy wartość świadczenia z tytułu udziału pracownika w imprezie integracyjnej, zorganizowanej przez pracodawcę jest przychodem dla pracownika? 3. Czy wydatki na zakup produktów spożywczych, usług gastronomicznych – obiadu, usług hotelowych oraz wynajmu sali na szkolenie branżowe o produktach Firmy dla projektantów, których część związana jest ze Spółką umowami o współpracy oraz dla dealerów Spółki, związanych ze Spółką umowami o współpracy będzie stanowić koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy? Czy jeśli szkolenia będą wpisane w zakres działalności firmy ww. wydatki będą stanowić koszty uzyskania przychodu? 4. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup kawy i ciastek przeznaczone jako poczęstunek dla klientów i kontrahentów odwiedzających Firmę w celu rozmów biznesowych oraz czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup kawy i ciastek w celu poczęstunku pracowników Spółki w trakcie zebrań wewnętrznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy, w opisanym stanie faktycznym, wydatki na organizację spotkań i imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust I ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...

Generowanie strony w 31 ms