Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kara pieniężna

WSA nie dokonał oceny zaskarżonej decyzji z punktu widzenia powołanych w niej przepisów materialnoprawnych oraz prawidłowości przebiegu postępowania administracyjnego.Waga samochodowa miała ważne świadectwo legalizacji i mogła być stosowana do pomiarów.Wymagania techniczne i metrologiczne odnoszą się tylko do przyrządu pomiarowego, i nie dotyczą sposobu ważenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - działając na podstawie art.145 § 1 pkt 1a oraz c ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej ppsa), po rozpoznaniu skargi Stanisława S - wyrokiem z dnia 26 października 2004 r., sygn. akt III SA/Lu 427/04 uchylił decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z d ...

Wyrok dotyczy kary pieniężnej, wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej, za przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych bez wymaganego zezwolenia.Zarządzenie nr 39 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o wagach samochodowych (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa z 2000 r. Nr 6, poz. 40), wydane na podstawie delegacji ustawowej z art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 z późn. zm.), w myśl przepisów Konstytucji RP, jest aktem o charakterze wewnętrznym. Zawarte w nim przepisy nie mogą więc stanowić podstawy do wydania decyzji kierowanych do obywateli, osób prawnych i innych podmiotów. Przepisy zarządzenia nr 39 nie stanowiły jednakże podstawy prawnej do wydania decyzji w tej sprawie, regulowały one bowiem zasady prawnej kontroli metrologicznej jakiej poddawane były przyrządy pomiarowe przez organy administracji w formie legalizacji, uwierzytelnienia bądź zatwierdzenia typu. Zarówno pod rządami ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. - Prawo o miarach, jak i obecnie obowiązującej ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) mogły być użytkowane tylko te przyrządy pomiarowe, które posiadały ważną legalizację. Ze znajdującego się w aktach sprawy świadectwa legalizacji wagi wynika, iż waga posiadała ważną legalizację. Podstawę świadectwa stanowiło zarządzenie nr 39 Prezesa GUM, które obowiązywało w dacie legalizacji. Zważyć bowiem należy, iż obowiązujący od dnia 1 stycznia 2003 r. przepis art. 27 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach stanowił, iż przyrządy pomiarowe zalegalizowane przed dniem wejścia w życie ustawy, niespełniające jej przepisów, mogą być nadal legalizowane, o ile spełniają wymagania dotychczasowych przepisów, lecz nie dłużej niż przez 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy.W świetle powyższej regulacji należy przyjąć, iż waga, do której odnosiło się omawiane świadectwo legalizacji, spełniała od strony formalnoprawnej wymagania warunkujące dopuszczenie jej do użytkowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 9 listopada 2004 r. sygn. akt III SA/Lu 420/04, uwzględniając skargę Zbigniewa B uchylił decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z 14 czerwca 2004r. i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Koroszczynie z 13 kwietnia 2004 r., wymierzającą karę za przejazd pojazdem ponadnormatywnym. W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczy ...

Czy z katalogu przedstawionego w poniższym katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wyłacznie składki na PFRON i zapłacone odsetki budżetoqwe stanowią podstawę do naliczenia podatku dochodowego, jako wydatki nie przeznaczone na cele statutowe, gdyby zakład osiągnął dochód ?

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego z dnia 03.02.2006r. Nr ŁUS II-2-423/9/06/AG w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ? uznając, iż w części ...

Czy obciążenie spółki belgijskiej karą pieniężną podlega opodatkowania VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 19.08.2005 r. (data wpływu 23.08.2005 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa ...

Czy kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie reklamy, jest kosztem uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy do kosztów uzyskania przychodu wydatek należy zaliczyć w terminie zapłaty raty, czy też w terminie wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)postanawia wydać Podatnikowi pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ...

Pobór energii nie stanowi bowiem odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.Opłaty za nielegalny pobór energii cieplnej mające charakter kar pieniężnych za czynność sprzeczną z prawem, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przedsiębiorstwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G... wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny wnioskodawczyni wskazała, że rozwiązała umowę o dostawę energii cieplnej z odbiorcą indywidualnym i po jej wygaśnięciu zażądała udostępnienia instalacji ciepłowniczej zn ...

Czy umorzenie przez organ samorządu terytorialnego kary za usunięcie drzew bez zezwolenia wraz z odsetkami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2007r. wg którego umorzenie kary za usunięcie 4 sztuk drzew bez zezwolenia wraz z odsetkami nie podlega opodatkowaniu podatkiem doc ...

Czy należności pobierane w formie opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Czy należności pobierane w formie opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Opodatkowanie opłat naliczanych z tytułu nielegalnego poboru gazu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 66 ms