Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie częściowo odpłatne

czy nie dokonując - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zwolnienia z podatku dochodowego wartości świadczeń otrzymanych przez pracowników Domu Pomocy Społecznej w formie dofinasowania kuligu, postąpili Państwo prawidłowo, i czy takie samo stanowisko powinnni Państwo zająć organizując imprezę integracyjna w maju br (majówkę), czy też wycieczke we wrzesniu br?

Stan faktyczny Z pism płatnika wynika, że w styczniu 2006 roku zorganizował imprezę integracyjną - kulig z ogniskiem. Ogólny koszt kuligu podzielono na pracowników w nim uczestniczących, przy czym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych sfinansowano 80% kwoty przypadającej na jednego pracownika, a pozostałe 20% pracownik dopłacał z własnych środków. Płatnik nadmienia, iż imprezy organizowane p ...


Czy wykonując naprawę pogwarancyjną częściowo odpłatną, poniesiony przez Spółkę koszt tzn. udział w cenie zakupu części jak również wykonanie usługi, za którą nie pobierano od klienta należności należy do czynności nieodpłatnych związanych z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą i w związku z tym nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2006 roku (data wpływu 21.02.2006r.) " A. P." J. G. i A. G. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych pomoc de minimis polegająca na uczestnictwie w częściowo odpłatnym szkoleniu ?

Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawion ...

Czy u Spółki powstaje przychód z tytułu częściowo odpłatnego udostępniania obiektów sportowych stowarzyszeniom sportowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2006 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 06.02.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan ...

Wnioskująca skierowała do tutejszego organu podatkowego prośbę o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 6a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wpłynął do organu podatkowego w dniu 15.05.2006r., natomiast w dniu 19.06.2006r. wpłynęło uzupełnienie podania. W powyższym podaniu Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Spółka zawarła zamówienie na dostawę artykułów higienicznych na okres jednego roku. Udzielenie zamówienia poprzed ...

Czy różnica pomiędzy wartością rynkową nabywanego przez spółkę samochodu, a wartością zakupu (ustaloną na poziomie hipotetycznej wartości netto) wynikającą z faktury, po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, stanowi wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 14.11.2005 r., który wpłynął 15.11.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej przycho ...

Czy różnica pomiędzy wartością rynkową nabywanego przez spółkę samochodu, a wartością zakupu (ustaloną na poziomie hipotetycznej wartości netto) wynikającą z faktury, po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, stanowi wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 14.11.2005 r., który wpłynął 15.11.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej przycho ...

Czy uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nieodpłatne świadczenie w postaci szkoleń pracowników w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 09.10.2006 r. (data wpływu do US 10.10.2006 r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycz ...

dotyczy możliwości pomniejszenia wartości nieodpłatnego świadczenia o koszt wysłania SMS

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko.........., przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możli ...

Generowanie strony w 20 ms