Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uwierzytelnienie

Czy pełnomocnik Spółki ustanowiony do reprezentowania jej przed organami podatkowymi może podpisywać formularze NIP-2 - w pozycjach odnoszących się do osoby reprezentującej składającego ?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie - po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 6 lutego 2006 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 16 stycznia 2006 r. nr E-3/404/I/2/2005 w zakresie interpretacji prawa podatkowego - od ...

Spółka pyta czy może uznać i rozliczyć sprzedaż towarów handlowych w ramach transakcji trójstronnej jako dostawę wewnątrzwspólnotową i zastosować stawkę podatku VAT 0% ?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art.42 ust. 1 , ust. 3, ust. 11 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z 18.01.2007r. ...

Czy istnieje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w przypadku poświadczenia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodności kopii dokumentów z ich oryginałami?

STAN FAKTYCZNY: Wnioskiem z dnia 13 kwietnia 2007 r. (uzupełnionym pismem z dnia 2 maja 2007 r.) Pani Krystyna K., zam. w M. przy ul. A. zwróciła się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Z wniosku wynika następujący stan faktyczny. W dniu 22 stycznia 2007 r. P ...

Czy przesłane załączniki mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem osobiście przez podatnika czy też przez biuro podatkowe, poprzez umieszczenie na załącznikach podpisu podatnika lub podpisu i pieczątki biura podatkowego, któremu zlecono prowa­dzenie dokumentacji księgowej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 16 maja 2007 r. /wpływ 17.05.2007 r./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie ewidencji i iden­tyfikacji podatników stwierdza iż stanowisko przedstawion ...

Jak należy liczyć 5 letni okres przy zbyciu nieruchomości nabytej w 1971r. w drodze uwłaszczenia jeżeli w 2008r. zostało wydane przez sąd postanowienie o stwierdzeniu nabycia nieruchomości z mocy prawa przez uwłaszczenie z dniem 4 listopada 1971r. ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 307 ms